Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 631077

Dato: 02.06.2020

Svar på høring ny båpenforskrift 01.06.2020

Avsnitt i forskriften er uthevet i Rødt og ved bruk av " tegn.

"§ 1 bokstav a om at det som hovudregel

ikkje skal kunne gjevast løyve for skytevåpen i kaliber 12,7X99. Det vert i tillegg

føreslått at denne føresegna også skal omfatte skytevåpen i kaliber 5,7X28 og 4,6X30".

Dette setter jeg spørsmålstegn ved. Hensikten med denne regelen faller litt bort siden dem fleste ballistiske plater er godkjent opp til 7.62X51 så vidt jeg vet, så for eksempel en 338 lapua med helmantel er like dødelig. Man har i tillegg forbudt panserbrytende ammo. Å er virkelig problemet med gjennomskyting av platevester så stort?

"Det vert for det første sett krav om at berre halvautomatiske rifler som opphavleg er

konstruert for jaktbruk skal vere tillatne. Denne føresegna følgjer opp dei føringar om

erverv og innehav av halvautomatiske rifler til jaktbruk som er gjeve i Prop 165. L (2016-

2017) punkt 7.2.5, 8.3.4 og i særmerknadane til § 5 (side 81 og 82). Føremålet med dette

vilkåret er å hindre erverv av våpentypar som enkelt kan gjerast om til stridsvåpen.

Vidare er det i § 4-1 første ledd nr. 1-3 sett krav til utforminga som skal trygge at det

ikkje kan ervervast andre våpenmodellar med nærare bestemte eigenskapar som gjer

det enkelt å bruke våpenet som eit stridsvåpen. "

Hva er et stridsvåpen? Mauser k98 og krag jørgensen var meget populære forsvarsvåpen men også dem det er skutt mest vilt med i kongeriket. Hvorfor ikke se til Finland å sette spesifikke krav til slike "stridsvåpen" istendenfor å forby dem totalt?

"Føresegnene i gjeldande våpenforskrift § 14 om erverv av skytevåpen for

polititenestemenn og befal er ikkje ført vidare i ny våpenforskrift. Det må føresetjast at

dei respektive etatar syt for at tenestepersonane får ein grunnleggande våpentrening i

arbeidstida. Ved behov for trening utover dette arrangerer dei godkjente

skyttarforeiningane eit bredt utval av skyteprogram som vil dekke behova for

våpentrening. Det er difor ikkje grunn til å vidareføre eit særskilt unnatak frå kravet til

medlemsskap i godkjent skyttarforeining for tenestepersonar i politiet eller Forsvaret."

Dette her synes jeg faktisk er forkastelig. Jeg setter store spørsmålstegn til at personer som hver dag står på beredskap ikke kan vises den tillitt å få ha et våpen hjemme til å trene med. Alle med bakgrunn i fra forsvaret vet at arbeidsgiver ikke har dem beste forutsetningene for å gi ansatte nok ammunisjon å timer til å bli en god pistolskytter. Slik praksisen har vært er at man har kunnet kjøpe pistol for å trene hjemme å brukt denne på forsvarets baner på kveldstid. Samtidig har ikke forsvaret Økonomi til å utstyre annet enn HRS avdelinger med sekundærvåpen. Det dere i praksis gjør er at dere fjærner mulighetene til folk som setter livet på spill for å representere AS Norge i fremste linje på å trene etter jobb. Man får ikke samme trening av å skyte sivilt på standplass eller DSSN skyting. Som instruktør har jeg flere ganger sett at folk med DSSN bakgrunn gjør ting som ville fått følger i en skarp situasjon pga at man er vant til å agere på pling fra stål som trigger målbytte, det vil da si at behovet for skyting ikke blir ivaretatt av arbeidsgiver, norges pistolforbund eller dynamisk sportsskyting Norge.

Lovverket burde heller vært utvidet til å gjelde også grenaderer å ansatte på T35 kontrakt. Dette med T35 har gått politiet hus forbi å man har derfor hjemlet avslag til folk på T35(ansatt til fylte 35 uansett grad) hus forbi da man legger den gamle forsvarsloven til grunn.

Enda et argument her er beredskap. Likedann som DFS er gjemlet over forsvarsbudsjettet som en del av totalforsvaret bør også dette kunne gått under et slikt lovverk, flere har lang reisetid til tjenestestedet å har således et stykke man potensielt er i uniform og ubevæpnet man skal reise ved en evt hendelse. Hvis man tenker okkupasjon så er dette egentlig en forlengelse av stay behind som dem fleste innenfor politi og grønt burde ha kjennskap til.

Tilslutt vil jeg si at det å få påtegning av sjef for å levere til politiet sammen med en våpensøknad skal og er ikke noe man bare får uten videre. Man er allerede selektert på flere plan, har jobbet en stund å i dem fleste avdelinger gjennomført sikkerthetsopplæring(det bør være minimumskrav) Forsvarets håndvåpenopplæring og tabeller er noe helt annet enn et sivilt pistolkurs for standplasskyting og har mye høyere fokus på bruk og sikker bruk da vår bruk krever mere enn vanlig standplasskyting. Man kan da også sette krav slik sivile skyttere har i dag til opprettholdelse av ferdigheter/aktivitet gjennom HV, NROF eller sivile klubber ved Tjenestens slutt.

Avsluttningsvis synes det er meget merkelig at folk som hver dag går på jobb med flagget på skuldra klare for å gi det ytterste offer ikke er tilliten verdig en pistol uten at det er sivil kontroll på vedkommende.

"§ 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen

Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege

gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt,

som til dømes:

1. elektrosjokkvåpen,

2. peparspray, tåregasspray eller andre sjølvforsvarssprayar med tilsvarande

verknad,

3. springknivar,

4. batangaknivar,

44

5. stilettar,

6. slosthansker,

7. batongar,

8. karatepinnar,

9. kastestjerner,

10. blåserør for å kunne skyte pilar eller andre gjenstandar,

11. sprettertar, med unnatak for enkle husflidsprettertar, og

12. blankvåpen.

Første ledd gjeld ikkje for den som har løyve i medhald av våpenlova § 10 og § 5-10 i

denne forskrifta.

Denne føresegna gjeld ikkje for peparspray eller batongar som er bestemt for eller

tilhøyrar Kriminalomsorga. Denne føresegna gjeld heller ikkje for peparspray som er

bestemt for eller tilhøyrar Tolletaten"

Her bør det og gjørest unntak for militært personell hva kommer til slosshansker og stilletter/dolker. Dette er for å fange opp behov innenfor nærkamp som vil gi soldaten større sjanse for overlevelse ved en skarp situasjon. Jeg mener det bør være en tilnærming at så lenge det er tjenstlige behov for det så kan det tillates.

Blankvåpen er et eget kapittel.

Har vi hatt mange hendelser med blankvåpen i norge? Så vidt meg bekjent ikke mange etter 17-1800 tallet. Det som derimot er konsekvensen av dette er at historiske våpen kan gå tapt, folk som har reenactment får ødelagt hobbyen sin pga at dem ikke kan bruke blankvåpen av noe slag og man skaper et problem som ikke er der. Sabel er også en del av militær gallauniform/tjenesteuniform og brukes således ved brylupp etc som har tradisjoner helt tilbake til 17-1800 tallet. Og ikke minst, en kjøkkenkniv kan stappes på innerlomma. Folk reagerer derimot om man leker kaptein sabeltann i oslo sentrum.

"Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt

§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som

opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:

1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil

10,

2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker

oversida av pipa, og som

3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av.

Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller

krava til lovleg våpentype etter våpenlova § 5 og § 3-1 i denne forskrifta."

Man har allerede fastslått et det er ulovlig å eie et magasin for rifle som tar mere enn 10 patroner. Derfor ser jeg ikke problemer med at man skal kunne ha en AR15 etc til jaktbruk. Selv om regelen om 10 patroner er unødvendig i seg selv. Her kan man heller se på muligheter for strengere kontroll ved erverv.

Hvorfor det ikke skal være lov å ha tildekt pipe på en halvautomat er faktisk uforståelig for meg. Våpen med tildekt/overbygd pipe er som regel samlet under 2 kategorier: med overtre og med rails/picatinnyrails. Dette virker kun som et tiltak for å fjerne Garand, Gewehr43, ar15 og Mini 14 fra godkjent lista å har ingenting med våpenfunksjonalitet å gjøre. Picatinny rails så JA man kan montere hjelpemidler som PEQ og lykt etc på et forskjefte som går over pipa men, hvis målet er å skade andre personer er det alltids muligheter til å montere dette på siden av pipa eller under skjefte. Derimot så ødelegger dette for bla ettersøksjegere som gjerne monterer lys på rifla for å kunne avfyre sikre skudd i mørket mot dyr man ønsaker å få avlivet pga smerter etc. Hva overtre gjelder har ikke det mye funksjon annet enn at man har mindre mirrage etter mye skyting, men gir heller ulempen med at man ikke har friflytende pipe. Husk at Krag og mauser har tildekt pipe å det gjør dem ikke mere dødelig.

Med pistolgrep må det spesifiseres at våpenet ikke må kunne være funksjonsdyktig uten kolbe men med pistolgrep fortsatt montert. En AR15/416 vil ikke kunne brukes uten kolben montert men har fortsatt pistolgrepet montert. Man kan ikke forby våpen med fast kolbe heller fordi man kan sage av kolben å kun ha "pistolgrep". Uten kolbe vil uansett dem fleste våpen være ubrukelig og man vil komme under godkjent totallengde samt at dem fleste våpen fra 5.56X51 og opp vil være ubrukelig å skyte med på mere enn 10meter.