Høringssvar fra Foreningen For Norske Historiske Festivaler

Dato: 02.06.2020

Høringssvar til

ny våpenforskrift

Foreningen for Norske Historiske Festivaler har blitt gjort oppmerksom på en endring av våpenforskriften som vil kunne treffe våre medlemsorganisasjoner veldig hardt.

I §3-6, punkt 12, står det; «Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes: punkt 12 blankvåpen»

Kommentar:

I Store Norske Leksikon er definisjonen på blankvåpen; «Blankvåpen er en fellesbetegnelse for hugg- og stikkvåpen som brukes i nærkamp i motsetning til håndskytevåpen og de tidligere kastevåpen. Blankvåpen omfatter alle former for spyd, sverd og økser».

Vil det da si at alle som formidler den norske immateriell kulturarven, hvor slike gjenstander benyttes, må søke våpenløyve?

- Blankvåpen som er blundte, dvs ikke skarpe, regnes de som deaktiverte våpen eller vil de fremdeles omfattes av den nye våpenforskriften? Dette bør komme klart frem i den nye forskriften.

§5-10 «Politiet kan gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova § 15 og § 16 løyve til å erverve og ha våpen som nemnt i § 3-6.
Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som enten syner ein seriøs samlarinteresse eller som skal bruke gjenstandane for deltaking i sport eller kulturelle aktivitetar, som film, teater eller historiske spel.
».

Skal dette vurderes etter gitte kriterier og dokumentasjon, eller skal hver enkelt polititjenestemann kunne vurdere dette etter skjønn.

- Det vil være en stor fordel om historiske blankvåpen defineres som en teaterrekvisitt eller sportsutstyr, da blundte blankvåpen brukes til organisert trening, oppvisninger og formidling.

Konsekvens:

- Hvis det må søkes om løyve for å produsere blankvåpen som er nevnt i SNL sin definisjon vil dette skade formidlingen av tradisjonshåndverk kraftig.

Det er veldig mange i Norge, både private og andre kulturelle institusjoner, som har brukt mye tid på å lage kopier av historiske funn, noe som er veldig tidkrevende.

Det vil være veldig synd hvis den norske lovgivningen skal gjøre vanskelig og mer tidkrevende å få lov til å ta vare på vår felles kulturarv.

Det vil også være en tidkrevende prosess for politiet å få registrert alt dette.

Håper dere tar kommentarene våre til etterretning når dere skal ferdigstille den nye våpenforskriften.

Med vennlig hilsen

Foreningen for Norske Historiske festivaler