Høringssvar fra Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704

Dato: 02.06.2020

Angående høring om et forbud mot lange kniver/machete:

Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704 (KFT) Festningsbyen Fredrikstad.
KFT er en frivillig organisasjon som pr. dags dato teller 49 medlemmer, vi har som formål å fremme vår stolte Gamleby i inn – og utland med vår militærhistorie fra tidlig 1700-tall.

Regjeringen har pr tiden et forbud mot lange kniver/machete ute til offentlig høring. Det ser nå ut til at flere aktører innen det militærhistoriske miljøet vil besvare denne og således bekrefte våre bekymringer.

Det norske militærhistoriske miljø støtter på ingen måte bruk av gjenstander til vold og kriminelle handlinger og kan således generelt bifalle innskjerping i forhold til dette. Vi er likevel bekymret for at et forbud slik det i PODs utkast legges opp til, vil ramme våre foreninger og vår bruk av blankvåpen uforholdsmessig. Vi ber derfor om bistand til å ivareta dette, slik at det ved ny forordning tas høyde for at de militærhistoriske foreningenes bruk av blankvåpen som del av vår uniform kan videreføres

Aktuelle blankvåpen som benyttes som historiske rekvisitter kan blant annet være: Verger, hirchfengere, sabler, kårder, facsinkniver, sverd, palasker, rapirer, bajonetter, espontoner, hellebarder og økser. Noen mannskap benytter 200 og 300 år gamle originaler, andre bruker nyproduserte replikaer. Alle uansett med det fellestrekk at våpenet er historisk riktig knyttet til norsk historie og den avdelingen som gjenskapes i et definert historisk tidsrom. Det militærhistoriske miljøet i Norge har et historisk spenn i tidsepokeer fra vikingtid til unionsoppløsningen i 1905, felles nå er at alle kan bli rammet av et forbud mot lange kniver. Manglende mulighet til å kunne bære dette utstyr vil forringe foreningens mulighet til å formidle korekt norsk historie i en slik grad at den militærhistoriske aktiviteten i sin helhet vil være sterkt utfordret.

Militærhistoriske foreninger benytter sitt utstyr under parader, oppstillinger, salutter, lystleirer, historieoppvisninger, offentlige høytideligheter, teater/ spill og såkalt reenactment for bedre historie forståelse med og uten publikum, på offentlig og privat grunn, samt under transport til og fra disse under enkelte omstendigheter. Mange av oppdragene skjer i tett samarbeid med, eller på bestilling fra offentlige myndigheter. For eksempel ville det trolig ikke vært mulig å gjennomføre det store Grunnlovsjubileet i 2014 slik vi i ettertiden husker det, uten iherdig innsats fra de frivillige militærhistoriske avdelingene.
Foreningene har stort fokus på sikkerhet og utstyr fra dette miljøet har oss bekjent ikke på noe tidspunkt vært involvert i kriminelle handlinger

KFT vurderer ovennevnte bruk av disse blankvåpen som aktverdig. På bakgrunn av dette ber vi om at det i ny forordning fra regjeringens side, tas høyde for at det militærhistoriske miljøets praksis og bruk av nevnt utstyr/ blankvåpen kan videreføres uberørt av øvrige innskjerpelser knyttet til lange kniver/ machete. Samt at dette forhold om nødvendig presiseres i bestemmelsen om forbud, samt i forarbeidet til denne.

Ved samme anledning vil også gjerne KFT drøfte problemstillinger knyttet til eksisterende eksplosivforskrift, som er endret slik at det er svært utfordrende for avdelingene å kunne påta seg inntektsbringende saluttoppdrag med munnlader-kanoner. Dette er ikke kommersielle aktører, men kulturaktører kompetente på sikker salutt. Som sikrer inntekter til gode frivillige samfunnsnyttige formål som historieoppvisninger og på den måten i mindre grad behøver å belaste offentlige kultur budsjetter.

Fredrikstad 2. juni 2020

Med vennlig hilsen

Øistein Kristiansen
Styreleder KFT