Høringssvar fra Bivrost Sportskytterklubb

Dato: 02.06.2020

Bivrost Sportskytterklubb

Deres ref: Vår ref: KSP. Dato:02.06.2020

Til

Justis og beredskapsdepartementet

Høringssvar til høring om: Ny våpenforskrift

Innledende kommentarer

Ved ikrafttredelse av ny våpenlov hører en ny forskrift til. BSSK ser behovet for endringer og tilpassinger, både for å lette våpenkontorenes jobb med saksbehandling sikre likebehandling og lette skytteres forståelse av regelverket. Vi opplever implementering som i stor grad lagt på et fornuftig og hensiktsmessig nivå og har noen kommentarer til enkelte punkter.

§1-1 Definisjoner

Punkt 2. BSSK vil påpeke at mange av de våpen som benyttes i våre kategorier/klasser har oktagonal pipeprofil, og disse løp vil således falle utenfor definisjonen av pipe som et sylindrisk metallstykke. BSSK foreslår at ordet «sylindrisk» strykes fra definisjonen av pipe.

Punkt 4. BSSK har også skyting med våpen med f.eks. fallblokkmekanisme i våre kategorier/klasser, denne mekanismen fører ikke patronen inn i kammeret og denne mekanismens sluttstykke faller derfor utenfor definisjonen som er foreslått. BSSK foreslår derfor at sluttstykke defineres som: «Den delen av et skytevåpen som utgjør bakveggen av kammeret, når denne delen er frittstående fra rammen eller låskassen.»

Punkt 6. BSSK har skyting med mange forskjellige våpentyper som har utvendig hane. Vi kan ikke se at det skal være noen grunn til å gjøre forskjell mellom de ulike modellene med utvendig hane. BSSK foreslår derfor at man for våpen med utvendig hane også regner hane eller tennstift som vital våpendel.

§1-2 Klassifisering av skytevåpen

Punkt 4. BSSK ønsker å påpeke at det også finnes pistoler med fast magasin og vil derfor foreslå at ordet «laust» fjernes fra definisjonen.

§1-5 Gjenstandar som ikke regnes som skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.

BSSK er enige i at lause hagl til haglevåpen og runde blykuler til munnladere eller perkusjonsrevolvere unntas fra kravet om oppbevaring. BSSK vil allikevel foreslå at dette unntaket omfatter alle typer støpte blykuler.

§2-2 Løyvepliktige endringer i skytevåpen

Punkt 5. BSSK foreslår at punktet utgår, eller at det gis unntak for hagler til konkurranseskyting. I westernskyting internasjonalt kan pumpehagler lades med 6 patroner i magasinet i konkurransen Wild Bunch. Norske skyttere stiller derfor med et handicap siden de har en begrensning på 5 patroner i magasinet. Det er lite forskjell i skadepotensialet for en halvautomatisk hagle eller pumpe hagle med 10 patroner i magasinet kontra en halvautomatisk rifle med 10 patroner i magasinet, og et likest mulig regelverk vil gjøre det enklere for både forvaltningen og skyttere.

BSSK foreslår derfor at hagler til konkurransebruk skal kunne lades med inntil 10 patroner i magasinet. Subsidiert inntil 6 patroner for pumpehagler til bruk i SWS.

Punkt 6. Det står i forslaget at endringer som gjør at det kan skytes ammunisjon i andre kaliber enn det våpenet er registrert for kun kan gjøres etter løyve fra politiet. Det bør presiseres at det er unntak for lovlig ervervede piper til systemvåpen slik som f.eks. Harrington & Richardson, Thompson Centerarms Contender, Blaser, Sauer, Merkel osv.

§2-3 Skytevåpen som er fritatt fra løyveplikt

Punkt 8. vartkruttvåpen produsert før 1890

BSSK foreslår at dagens regelverk beholdes, slik at alle svartkruttvåpen produsert før 1890 er unntatt registreringsplikt, uavhengig av om de benytter patroner eller ikke. Dette er våpen med svært begrenset skadepotensiale som så langt vi kan se figurerer svært sjeldent på kriminalstatistikken.

Dersom løyveplikt allikevel skal innføres bør det presiseres at slikt løyve gis uten behovsprøving.

§2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet

BSSK foreslår å likestille halvautomatiske hagler og pumpehagler til konkurranseskyting med halvautomatiske rifler, slik at magasinkapasitet for hagler til konkurranseskyting blir inntil 10 patroner i magasinet. Subsidiert inntil 6 patroner for pumpehagler til bruk i SWS.

§2-7 Lengde på et ervervsløyve

BSSK foreslår at ervervstillatelsen får gyldighet på 5år, for å reduserer byråkrati rundt forlengelse av dennes gyldighet.

§3-2 Rifler

BSSK foreslår at man tilpasser seg EU reglementet og setter minimum løpslengde til 30cm og minimum totallengde til 60cm.

Dagens minimum totallengde på 84cm gjør at løpet må være veldig langt dersom stokken skal tilpasses yngre skyttere. Dette gjør våpenet framtungt og gjør det vanskeligere for yngre skyttere å håndtere.

§3-3 Hagler

BSSK foreslår at man tilpasser seg EU reglementet på våpenets løpslengde og totallengde med samme begrunnelse som for §3-2.

Punkt 1. Foreslås endret til totallengde minimum 60cm

Punkt 2. Foreslås endret til totallengde minimum 30cm

Punkt 3. BSSK viser også her til internasjonale konkurranser i westernskyting og foreslår som i §§2-2 og 2-5 å likestille halvautomatiske hagler og pumpehagler til konkurranseskyting med halvautomatiske rifler, slik at magasinkapasitet for hagler til konkurranseskyting blir inntil 10 patroner i magasinet. Subsidiert inntil 6 patroner for pumpehagler til bruk i SWS.

Punkt 4. BSSK foreslår at punktet fjernes, med begrensninger i magasinkapasitet så bør det ikke være relevant om magasinet er løstagbart eller fastmontert.

§3-6 Våpen som ikke regnes som skytevåpen.

BSSK ønsker ikke et forbud mot blankvåpen da mange av våre medlemmer benytter dette i forbindelse med sine antrekk i westernskyting. Det er også stor fare for at mange historisk viktige gjenstander vil bli berørt av et slikt forbud, uten at vi kan se at et slikt forbud skal hjelpe på ulovlig bruk av kniv og stikkvåpen på kriminalstatistikken. Vi ønsker å påpeke at slik ulovlig bruk allerede er forbudt.

§4-1 Halvautomatiske rifler til jakt.

BSSK ønsker å påpeke at det oppfattes som urimelig å forvente at alle skal kjenne opphavs historien til alle halvautomatiske riflemodeller.

Punkt 1. Det bør presiseres at det er hvilken reel magasin kapasitet våpenet har som er begrensningen, ikke ut i fra en teoretisk kapasitet. BSSK foreslår at lovlig våpentype for erverv til jakt ikke skal begrenses til modell men begrenses av hvilken størrelse magasin som sitter i våpenet under utøvelse av jakt eller trening.

Punkt 2. og 3. BSSK ser også at jaktrifler hvor man kan ta av kolbe/bakstokk uten å ta av pistolgrep ikke bør ha skjefte eller annen innretning på oversiden av pipa.

Vi antar at dette kun gjelder rifler hvor man kan ta av kolbe/bakstokk uten å ta av pistolgrep.

§4-8 Hvor mange skytevåpen som kan erverves til sportsskyting.

BSSK ber om at det presiseres at skyttere som søker om revolvere til SWS skyting kan få innvilget to revolvere til hvert program, da det i westernskyting konkurreres med to revolvere. Med kun en revolver til hvert program vil man ikke kunne delta i westernskyting.

§5-1 Erverv og innehav av skytevåpen som skal brukes av andre.

Avsnitt 2. BSSK foreslår at også halvautomatiske rifler i kaliber 22lr skal kunne erverves på dette grunnlaget. Det virker urimelig at halvautomatiske salongrifler skal underlegges samme restriksjoner som grovkalibrede halvautomatiske rifler. Med magasinbegrensningene som blir innført 1. oktober vil man ikke lenger kunne påstå at en salongrifle har «stor ildkraft», den vil da kun ha 10 patroner i magasinet.

§5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon for godkjente skytterforeninger.

Avsnitt 1. BSSK vil påpeke at et maksantall på 15 våpen vil være en unødig begrensende faktor i klubbenes/foreningenes rekruttering av nye skyttere. BSSK foreslår at antallsbegrensningen settes til 30 våpen for hver godkjente skytterorganisasjon/forbund som klubben/foreningen er tilsluttet.

§5-5 Erverv av replikavåpen, luft- og fjærvåpen.

I SWS benyttes også perkusjonsrifler med revolvermekanisme, vi kan ikke se at slike rifler er tatt med i denne paragrafen og foreslår derfor at teksten fra første punktum endres til: Det samme gjelder for perkusjonsrevolverar og rifler som ladast i tønne, kammerladarar, samt luft- og fjørvåpen som er laga for å kunne skyte prosjektil med diameter på meir enn 4,5mm.

BSSK er ut over dette noe i tvil om det er tilrådelig å ikke kreve opplæring av personer som skal kunne kjøpe svartkruttvåpen. Det er flere faktorer man bør være oppmerksomme på rundt bruk av svartkruttvåpen, som potensielt kan medføre fare for brukeren dersom dette ikke gjøres riktig. Slik opplæring får brukerne av svartkruttvåpen i dag gjennom sine klubber tilsluttet NSU eller SWS, hvor det er mange erfarne svartkruttskyttere. Ved å ikke lenger kreve medlemskap i slik klubb eller forbund så vil det potensielt bli flere nye skyttere som ikke har tidligere erfaring med svarkruttskyting.

§6-2 Krav til oppbevaring av ammunisjon for privatpersoner.

Mange skyttere har et høyt aktivitetsnivå, de skyter gjerne ulike kalibre og i flere forskjellige forbund. Dette krever bruk av forskjellige typer krutt og tennhetter. BSSK foreslår en generell økning på 50% i antallet ferdigladede patroner, antallet tennhetter og mengden krutt som kan oppbevares i hver boenhet. BSSK viser til The Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute (SAAMI) som i 2012 samarbeidet med The International fire chiefs Association om et fullskala forsøk med brann i ammunisjon. Det ble brukt 400.000stk. håndvåpenammunisjon i forsøket. Dette viste at brann i store mengder ammunisjon kan bekjempes med vanlig brannvernbekledning og slukkevann. Dette forsøket er publisert SAAMI sine nettsider. Det er her vist til at oppbygningen av vanlig håndvåpen ammunisjon gjør at den ikke vil bygge opp trykk som er farlig for slukningsarbeid og vil ikke massedetonere. Hylseveggene i vanlig rifle- og pistolamunisjon tåler lite trykk før de revner og prosjektilet vil ikke oppnå farlig hastighet.

Innlåst i skap som ikke bygger opp trykk vil store mengder ammunisjon kunne oppbevares trygt.

Røyksvakt krutt vil kunne forsterke en brann men vil ikke kunne detonere eller eksplodere.

Det bør imidlertid pålegges å ha brannvarsling i rom hvor ammunisjon eller krutt oppbevares.

BSSK vil også si seg enig i at politiet, ved våpenkontorene, bør være instansen som kan gi tillatelse til oppbevaring av større mengder ammunisjon, krutt og tennhetter etter søknad. Da våpenkontoret er den instansen i forvaltningen som har best oversikt over skytternes aktivitetsnivå.

§8-6 Godkjenning av skytterorganisasjoner.

BSSK ser det som unødig begrensende for dannelsen av nye skytegrener at en ny skytterorganisasjon skal måtte ha 10 lokallag og være tilsluttet en internasjonal organisasjon før den kan godkjennes. Alle organisasjoner starter med få lokallag og blir flere over tid, med krav om en internasjonal organisasjon så vil det hindre dannelsen av norske skytegrener.

§8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente skytterorganisasjoner.

BSSK viser også her til internasjonale konkurranser i westernskyting og foreslår som i §§2-2, 2-5 og 3-3 punkt 3. å likestille halvautomatiske hagler og pumpehagler til konkurranseskyting med halvautomatiske rifler, slik at magasinkapasitet for hagler til konkurranseskyting blir inntil 10 patroner i magasinet. Subsidiert inntil 6 patroner for pumpehagler til bruk i SWS.

BSSK ønsker også å foreslå at det skal være mulig for andre organisasjoner å få godkjent bruk av halvautomatiske rifler på lik linje med de organisasjonen som har det i dag. BSSK ser ingen grunn til at noen få eksisterende organisasjoner skal gis monopol på bruk av halvautomatiske rifler til konkurranse. Siste avsnitt i §8-7 bør fjernes i sin helhet.

§9-7 Krav til dokumentasjon for omsetning av våpenmagasin.

BSSK viser også her til internasjonale konkurranser i westernskyting og foreslår som i §§2-2, 2-5, 3-3 punkt 3. og 8-7 å likestille halvautomatiske hagler og pumpehagler til konkurranseskyting med halvautomatiske rifler, slik at magasinkapasitet for hagler til konkurranseskyting blir inntil 10 patroner i magasinet. Subsidiert inntil 6 patroner for pumpehagler til bruk i SWS.

Våpenlovens § 43 første ledd.

Det oppfattes som et grovt overtramp av eiendomsretten at eiere av halvautomatiske rifler i denne sammenheng skal bli tvunget til å selge eller på annen måte avhende våpen som de har fått innvilget på lovlig vis. I tidligere saker der det har blitt innført omsetningsforbud mot spesifikke modeller så har eierne fått beholde disse men nye har ikke kunne kjøpes.

Det er spesielt uheldig at eierne i tillegg til å bli tvunget til å avhende ikke skal få erstatning for de verdier som går tapt, spesielt med tanke på at det ved en slik lov/forskriftsendring ikke er et reelt marked for slike våpen i Norge eller i EU. BSSK oppfatter det som urimelig at eierne skal bli behandlet på denne måten. BSSK foreslår at allerede ervervede våpen kan beholdes, subsidiert at fristen for avhending settes til tre år slik det opprinnelig var foreslått. Eierne har helt fra 2018 forberedt seg på at de skal ha 3år på å avhende, og da virker det uredelig å endre dette til 1 år. Ved fortsatt krav om avhending foreslår BSSK at det skal utbetales erstatning tilsvarende verdivurdering foretatt av børsemaker.

2) Kapittel 4.

4. avsnitt: Innspel på evnt. andre måter å fastsette krav til lovleg våpentype.

BSSK foreslår at lovlig våpentype for erverv til jakt ikke skal begrenses til modell men begrenses av hvilken størrelse magasin som sitter i våpenet under utøvelse av jakt eller trening. Likeledes bør man til konkurransegrener hvor man ikke har behov for store magasiner i halvautorifler fortsatt kunne erverve halvautorifler men med begrensning på hvilken størrelse magasiner man har lov til å bruke i våpenet.

5. avsnitt §4-2: BSSK foreslår at jaktvåpengarderoben økes til 10 komplette våpen, og at en rifle i 22lr kan kjøpes til jakt/trening i tillegg til disse 10 jaktvåpen.

2) Kapittel 5.

2. avsnitt: BSSK foreslår at gjeldende ordning hvor polititjenestemenn og befal i forsvaret kan erverve et begrenset antall våpen til egentrening videreføres. Det er dessverre veldig tydelig at mange av disse har et mye større behov for våpentrening enn det deres egen etat har økonomi til å gi dem. Det er heller ikke alle steder hvor politi og befal tjenestegjør at det er lett tilgang til skytterforeninger.

3) Økonomiske og administrative følger.

Det nevnes i siste avsnitt at det er grunn til å tro at nytt regelverk vil kunne forenkle saksbehandlingen for våpenforvaltningen. BSSK mener det taler for at gebyrene ikke skal økes.

For Bivrost Sportskytterklubb

Kurth-Selmer Paulsen

Leder

Bivrost Sportskytterklubb

Tømmerholsroa 27

2340 LØTEN

kurthspaulsen@gmail.com