Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 451986

Dato: 30.05.2020

Høringssvar

Kapittel 2. Løyve- og meldeplikt for skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

· Våpen produsert før 1890 som kan benytte ferdigladde patroner:

Selv om nevnte våpnen kan benytte ferdigladde patroner er ammunisjonen vanskelig/umulig å oppdrive og må derfor ofte lages selv. En prosess som setter store krav til kunnskap:

Forslag A: Den beste løsningen er at dagens praksis opprettholdes da ammunisjon er vanskelig/umulig å oppdrive.

Forslag B: En godkjennelses ordning, der søker kan få godkjennelse til å inneha patronvåpen produsert før 1890 med bakgrunn i vandel og egnethet. Behovsprøving eller registrering bør ikke være nødvendig da risikonivået for misbruk av nevnte våpentype er lav i forhold til de potensielle forvaltningskostnaddene. Innehavere av løyve på våpen av type rifle eller hagle bør automatisk være godkjent for å inneha våpen produsert før 1890.

Kapittel 12. Deaktivering og gebyr:

· Her foreslår jeg å fortsette dagens praksis. Det er trolig lettere å tilvirke nye våpen av f.eks. type Sten maskinpistol, med bruk av tilgjengelige verktøy, blueprints og materiell en å få et nytt plombert våpen funksjonelt.

· § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen.

· Blankvåpen! Det at blankvåpen som begrep er satt inn under forbudte våpen er skremmende og viser til at utvalget muligens mangler kunnskap innenfor fagfeltet, eventuelt har et mangelfullt utviklet gangsyn. Blankvåpen/cold weapons er et begrep som egentlig kan brukes på alt av gjenstander som ikke er skytevåpen. Hvis ordlyden blankvåpen innføres vil det være ett klart brud på EMK da begrepet er altomfattende, noe som kan føre til vilkårlig sanksjonering og inngripen. Blankvåpen av type sabel, vikingsverd, korder og bajonetter+++ er ofte historisk og kulturelt viktige gjenstander, det finnes mange samlere i Norge som aktverdig innehar blankvåpensamlinger av en enorm historisk verdi!! Norge har også et stort og hurtig voksende miljø innenfor kampsporten HEMA og historieformidlings aktiviteten hærkamp. Nevnte miljøer bruker både skarpe og butte blankvåpen i sin lovlydige, aktverdige og historieforvaltende aktivitet.

i

I

· Konklusjon: Blankvåpen fjernes fra listen over forbudte våpen.

1: Ordlyden bryter med EMK.

2: De fleste brukere av blankvåpen er trolig lovlydige norske borgere i form av samlere, HEMA utøvere, arv, eller innehavere av seremonielle våpen som for eksempel sabler, som er en vital del av Norske militær uniform.

Konsekvensene vil bli at historiske samlinger går tapt, tap av familieklenodier, opphør av idrettsaktivitet og historieformidlinger på likt som kriminaliteten i Oslo vil fortsette.

3: Misbruk av blankvåpen finner stort sett sted i svert begrensede kriminelle miljøer i Oslo. Det er derfor uforholdsmessig og moralsk forkastelig å kollektivt avstraffe flere tusen lovlydig Norske borgere. Slik folkeforakt fører til politikerforakt. Jeg viser her til massive kritikken utøvende makt fikk under høringen i macheteforbuds saken. En sak der spesielt ett medlem av justiskomiteen på uhederlig vis har fått saken opp i lyset ved å komme med subjektive argumenter og skremselspropaganda.

· Forslag:

1: Fjern begrepet blankvåpen fra våpenloven. Innfør aldersgrense på 18 år for kjøp av kniver med blad over 25.cm

2: Samme som over MEN krav til å fremvise legitimasjonskrav ved innkjøp av kniver med bladlengde over 25cm.

3: strengere straffer for ulovlig bruk av kniv. Gjør det mulig å forby voldsdømte og gjengmedlemmer innehav av kniver med bladlengde over 25cm.

Sluttnotat: Hvis det uheldige og altomfattende begrepet blankvåpen skulle bli benyttet i våpenloven, vil jeg mane til at det innføres et liberalt løyve ordning slik at samlere, kampsport utøvere og andre som har aktverdig grunn til å inneha nevnte verktøy får lov til å fortsette sin lovlige aktivitet uten å bli stigmatisert eller trakassert på grunn av andres kriminelle handlinger.