Høringssvar fra Det frivillige Skyttervesen v/Oslo skyttersamlag

Dato: 02.06.2020

Innledning

Oslo skyttersamlag sender med dette inn høringssvar til forslag om ny våpenskrift mv. Oslo skyttersamlag er ett av 48 skyttersamlag som er organisert i Det frivillige Skyttervesen (DFS). Vi har de siste årene slitt stort med aktivitet og rekruttering, og har nå igangsatt «Oslo-prosjektet» for å snu denne trenden. DFS totalt har ca. 136 000 medlemmer, hvor vi kun har ca. 1 000 i Oslo. Potensialet er stort, spesielt med tanke på hvor fantastisk skyting er som sport for barn og unge.

Oslo-prosjektet skal utrede forhold som angår rekruttering, organisering og anlegg, hvor visjonen er at vi skal ha ca. 7 000 medlemmer i 2030. Dette er mulig, men forutsetter blant annet at det gjøres enkelte endringer i forslag til ny våpenforskrift.

Innspill til forslag om lovendringer og ny våpenforskrift

Våpenloven § 19 første ledd skal lyde:

Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7, skal oppbevare desse i sin faste bustad. Dei kan likevel oppbevarast i annan bustad enn der vedkomande bur fast om løyvehavar på førehand gjev politiet melding om kvar gjenstandane skal oppbevarast.

§ 6-1 Krav til oppbevaring av skytevåpen for privatpersonar

Løyvehavar kan oppbevare løyvepliktige skytevåpen og våpendelar i annan bustad enn der vedkomande er folkeregistrert, om han på førehand melder frå til politiet om på kva adresse gjenstandane vert oppbevara. (…)

Kommentar:

Disse endringene vil uten tvil føre til større fleksibilitet, forenkling og danner grunnlag for økt rekruttering og aktivitet. Oslo er preget av svært mange studenter som i utgangspunktet er skyttere, men som ikke får utøvd sin sport da de har folkeregistret adresse i en annen kommune. Med deres forslag til lovendring vil disse få anledning til å medbringe sine egne våpen til sikker og forsvarlig oppbevaring på hybel. Således vil disse kunne bidra inn i aktivitet i skytterlagene i Oslo.

Det er likevel slik at ikke alle får oppbevare våpen på hybel eller studentbolig. Oppbevaringen forutsetter ofte at man får boltet fast sikkerhetsskap eller våpenskap. Det er det ikke alle som får lov til. Det er derfor viktig at det legges til rette i forskrift for at private våpen kan oppbevares i godkjente lagringslokasjoner hos skytterlagene. Mange i Oslo er også avhengig av kollektivtransport fra egen bopel og til skytebanen, og for disse vil det være særdeles fornuftig å lagre våpen hos skytterlagene, slik at de slipper å transportere våpen offentlig sammen med andre mennesker.

Forslag til endring i kursiv skrift:

Løyvehavar kan oppbevare løyvepliktige skytevåpen og våpendelar i annan bustad enn der vedkomande er folkeregistrert,eller hos lokal skyttarforeining, når vedkomande på førehand melder frå til politiet om på kva adresse gjenstandane vert oppbevara.

§ 5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon for godkjente skyttarforeiningar

Skyttarforeiningar som er tilslutta godkjent skyttarorganisasjon kan erverve og ha inntil 15 komplette skytevåpen med tilhøyrande våpendelar, som kan brukast innafor organisasjonen sine godkjente skyttarprogram.

Kommentar:

En begrensning på 15 våpen vil gi et enda større rekrutterings- og aktivitetsfrafall enn det som er i Oslo i dag. Dette vil medføre at langt færre får god skyteopplæring og lærer seg god våpenkultur. Dette er ikke formålstjenlig hverken for DFS som organisasjon eller for våre innbyggere. Som skytterlag er det behov for våpen ved all ny rekruttering, da disse personene ikke har våpen fra før. Videre er det behov for våpen som kan lånes ut til allerede nye medlemmer, før de eventuelt går til anskaffelse av personlig våpen. Anskaffelseskostnaden av våpen ligger på ca. kr 22 000,- og oppover. Dette er en kostnad ikke alle har råd til, og som en i hvert fall ikke kan forvente at ferske skyttere tar før de får prøvd ut skyteaktiviteten i tilstrekkelig grad. Således vil det alltid være behov for utlånsvåpen. Vi foreslår derfor at dette må være behovsprøvd for det enkelte skytterlag. Så lenge det foreligger et konkret behov for skytterlagene bør søknad om erverv av våpen godkjennes av politiet. Det er heller ikke i skytterlagenes interesse å besitte et stort antall våpen, da dette i seg selv medfører økte kostnader og administrering. Skytterlagene vil således tilpasse behov for våpen til aktiviteten.

Med vennlig hilsen

Eirik Ahdell

Samlagsleder

Oslo skyttersamlag