Høringssvar fra Akademisk Skytterlag

Dato: 01.06.2020

Akademisk Skytterlag ønsker å takke departementet for muligheten til å svare på denne høringen. Skytterlaget ble etablert i 1922 som et lag i Det Frivillige Skyttervesen og har siden da drevet med skyttersport for studenter i Oslo. I dag er skytterlaget tilsluttet Norges Skytterforbund, Det Frivillige Skyttervesen, og Dynamisk Sportsskyting Norge.

Skytterlaget er hovedsakelig begeistret for forslaget til ny forskrift, det innføres en del gode presiseringer, en god del restriksjoner fjernes fordi departementet anser dem som uhensiktsmessige, og det som innføres av nye restriksjoner oppleves som hensiktsmessig.

Skytterlaget vil særlig trekke fram at vi støtter forslaget om å tillate oppbevaring av våpen på annen adresse enn folkeregistrert etter melding til politiet vil komme studenter i skytterlaget til gode, da mange av dem ikke ønsker å endre folkeregistrert adresse til sin studentbolig.

Skytterlaget opplever at fastsettelsen i § 5-2 om at klubber kan inneha 15 våpen er utilstrekkelig for klubber som driver aktivitet i flere skytedisipliner. Akademisk skytterlag er for eksempel nødt til å inneha klubbvåpen både for rifle, banepistol, og dynamisk skyting, og av tre baner laget organiserer trening på har to av dem vesentlig mer enn 15 standplasser. Skytterlaget har også flere fulltegnede sikkerhetskurs hvert semester fordi mange studenter ønsker å prøve skyttersport, mange har også en økonomi som gjør det hensiktsmessig å benytte klubbvåpen utover de første seks månedene. En reduksjon til 15 våpen totalt ville medføre vesentlig dårligere mulighet til å tilby sikkerhetskurs for nye medlemmer.

Vi mener også at minste tillatte pipelengde og/eller totallengde for våpen burde endres slik at det harmonerer med gjeldende europeiske standarder, dette fremstår som naturlig i forbindelse med at mange av endringene i forskrift om endring i våpenforskrift av 01.04.2020 tar for seg EUs våpendirektiv og bringer norsk praksis nærmere resten av EU/EØS.