Høringssvar fra Tor-Helge Yttervik

Dato: 13.03.2020

Merknad og motforestilling til forslag til ny våpenforskrift:

§ 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen

Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:

1. elektrosjokkvåpen,

2. peparspray, tåregasspray eller andre sjølvforsvarssprayar med tilsvarande verknad,

3. springknivar,

4. batangaknivar,

5. stilettar,

6. slosthansker,

7. batongar,

8. karatepinnar,

9. kastestjerner,

10. blåserør for å kunne skyte pilar eller andre gjenstandar,

11. sprettertar, med unnatak for enkle husflidsprettertar, og

12. blankvåpen.

Første ledd gjeld ikkje for den som har løyve i medhald av våpenlova § 10 og § 5-10 i denne forskrifta.

Denne føresegna gjeld ikkje for peparspray eller batongar som er bestemt for eller tilhøyrar Kriminalomsorga. Denne føresegna gjeld heller ikkje for peparspray som er bestemt for eller tilhøyrar Tolletaten.

Den allmenne definisjonen av blankvåpen er iht Store Norske Leksikon:

Blankvåpen er en fellsbetegnelse for hugg- og stikkvåpen som brukes i nærkamp i motsetning til håndskytevåpen og de tidligere kastevåpen. Blankvåpen omfatter alle former for spyd, sverd og økser.

Ett generelt forbud mot blankvåpen får dyp innvirkning for alle samlere av historiske blankvåpen og eiere av veggpryd som eksisterer i de tusen hjem i form av forfedres sabler, sverd, bajonetter, økser blir brått ulovlig å inneha.

Dette er en kulturhistorisk eliminasjon av vår norske bondebevæpning og hjembrakte souvenirer fra andre land.

I tillegg blir det uten en definisjon i forskriften av hva blankvåpen er, ett skjønn ifra en tilfeldig tjenestemann/dame som blir gjeldende på om gjenstanden er lovlig eller ikke.

I den ytterste konsekvens blir også helt vanlige bruks-gjenstander ansett som ulovlige, økser f.eks siden det er en del av den allmenne definisjonen.

Jeg vil at § 3-6 pkt 12 strykes fra våpenforskriften.