Høringssvar fra Bergen Pistolklubb

Dato: 02.06.2020

Bergen Pistolklubb er Norges eldste pistolklubb og en av de største med over 500 medlemmer. Klubben har medlemmer bosatt i en rekke kommuner i det som tidligere utgjorde Hordaland fylkeskommune og er den klart største skytterorganisasjonen i fylket. Klubben eier sitt eget anlegg og har de siste årene investert over 10 millioner kroner i oppgradering av anlegget. Det er planlagt ytterligere oppgraderinger/ utbygginger. Medlemskontingent og kursvirksomhet utgjør mer enn 90 % av klubbens inntekter. Uten kursvirksomhet blir det ingen nye medlemmer.

I forskriften § 5-2 er det forslag om å begrense antall våpen som en klubb kan eie til 15. Dette er fullstendig uforståelig for oss. Her har man tatt utgangspunkt i et tenkt gjennomsnitt av antall standplasser hver klubb i Norge disponerer, noe som er et fullstendig meningsløst utgangspunkt og slår svært urettferdig ut for større, aktive klubber. Her stiller man små lokale klubber med store regionale klubber. Dette blir som å sammenligne en robåt med en supertanker. Dette er ikke likebehandling men forskjellsbehandling. Det synes dessuten som om at man har en formening om at klubber kun skyter med en type våpen i ett kaliber, noe som for svært mange klubbers del er fullstendig feil. Vi savner en faglig begrunnelse for å sette et tak på 15 våpen. Vi føler samtidig at dette er en mistenkeliggjøring av alle skytterforeninger- og organisasjoner i Norge.

BPK har i dag 70 standplasser og har tenkt å øke banekapasiteten p.g.a. stor og mangfoldig aktivitet i klubben. Det gjennomføres over 80 stevner i klubbens regi i løpet av et år. BPK har alle skyteprogrammer som faller inn under NSF, DSSN og NSU (nærmere 30 programmer) og har kursing/opplæring/stevner innenfor alle disse programmene. Vår opplæring omfatter pistoler, revolvere og rifler - i ulike kalibre. Vi kan ikke drive opplæring i alle de grener som BPK har med 15 våpen. Vi eier i dag et betydelig større antall våpen enn 15 og har behov for å erverve flere for å gi et best mulig tilbud til våre medlemmer. Vi har også behov for å skifte ut våpen vi eier. På våre kurs innenfor NSF-programmene har vi opptil 25 deltakere på hvert kurs. Med 15 våpen kan vi ikke engang drive opplæring i finpistol for et helt kurs samtidig. Dette vil gjøre at arbeidsbyrden for våre instruktører vil øke og kvaliteten på opplæringen vil synke.

Vi forstår ikke bakgrunnen for å begrense antall våpen en klubb kan eie. Vår erfaring er at mange av våre medlemmer ikke kjøper egne våpen i det hele tatt, eller kjøper færre, fordi de vet at de kan låne våpen av klubben til trening og stevner. Våre våpen oppbevares på en trygg og god måte med sikring utover det loven krever. Vi vil anta at myndighetene ser det som en fordel at eierskap til våpen legges mest mulig til klubbene. Forslaget om å begrense antall våpen til 15, vil øke antall våpen som eies og oppbevares av privatpersoner.

Dersom BPK ikke kan eie våpen som er tilstrekkelig til å gi et godt kurstilbud og medlemmene mulighet til å låne våpen til de ulike skyteprogrammene, vil vi tape betydelige inntekter som er nødvendig for drift og utvikling. Skytesporten er ikke en idrettsgren med store sponsorinntekter, tv-inntekter eller publikumsinntekter. Her er det ikke rom for å ansette eller lønne noen. Vi er avhengig av å ha et produkt som gjør at vi får inn minst like mange medlemmer som slutter hvert år for å kunne drifte klubben.

Ved å begrense antall våpen til 15 vil vi i praksis måtte legge ned mye av vår kursvirksomhet og dermed tape så mye i inntekter at det er vanskelig å modernisere anlegget vårt og fortsette en forsvarlig drift. Det virker som om det er liten kunnskap i departementet om hvordan store klubber som Bergen Pistolklubb fungerer. Vi hadde forventet at departementet hadde tatt hensyn til forskjellene mellom klubbene og at man også ville skrive en begrunnelse for hvorfor man vil begrense antall våpen til 15 pr. klubb.

Konklusjon:
§ 5-2 må strykes fra forskriften.


Øystein Fykse
leder
Bergen Pistolklubb