Høringssvar fra Tor Egil Westerås, Kjetil Flaa Rødsjø, Erik Rolf Johnsen

Dato: 31.05.2020

I Justis- og beredskapsdepartementets høring Høring - forslag til ny våpenforskrift mv. - Høyringsnotat om ny våpenforskrift vedrørende ny Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) er det kommet frem at tidligere §14 Erverv av skytevåpen for polititjenestemenn og befal ikke videreføres i forslaget til ny forskrift.

Vi vil argumentere for at denne paragrafen bør videreføres, men på en noe endret form, slik at den står i samsvar med det øvrige innholdet i den nye forskriften.

Det oppfattes som lite logisk og dårlig begrunnet at denne paragrafen nå er foreslått fjernet uten et tilstrekkelig kompenserende tiltak.

Hvis motivasjonen for å fjerne §14 er at behovet for den ikke lenger eksisterer så mener vi at Forsvarspersonell fortsatt har et behov og bør ha friheten til å trene på skyting med relevante våpen utenom tjenestetid. Det finnes ingen forbund eller sivile skytegrener som ivaretar dette behovet. Forsvarets personell kan alltids forbedre sine skyteferdigheter. Alle er ikke nødvendigvis på det ferdighetsnivået som forventes av dem. Dette grunnet tilgjengelig tid, budsjett og fasiliteter. Det burde derfor tilrettelegges for at ansatte kan drive egentrening utenfor arbeidstid. §14 gir oss muligheten til å bygge kompetanse på egen fritid spesielt siden alle ikke oppnår tilfredsstillende nivå gjennom aktiviteten som det gis rom for i Forsvarets regi.

Hvis motivasjonen for å fjerne §14 er å redusere mengden våpen i samfunnet så stiller vi oss kritisk til hvorfor det mindretallet personer tilknyttet Forsvaret skal være blant de første som skal bli berørt mens våpenkvote til jakt utvides. Hvis en ser på Jegerregisteret hvor i overkant av 500 000 potensielle våpeneiere står oppført i motsetning til Forsvarets 11 515 militært tilsatte i samme tidsperiode (2018/2019).

Den foreslåtte økningen på 2 våpen ekstra i våpenkvote til jakt vil gi 1 000 000 flere hjemler.

https://forsvaret.no/aarsrapport/statistikk/personell

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Stadig-flere-jegere-636904158585636464.aspx

Hvis motivasjonen for å fjerne §14 er fordi personellkategorien ikke anses som kompetente nok til å erverve egne våpen så svarer vi med at personellet er mer enn kompetente nok til å trygt forvalte skytevåpen i det sivile samfunn. Forsvarsansatte burde kunne eie tilsvarende lovlig våpen (les halvautomatisk rifle/pistol) som de gis tillit til å beherske i tjeneste. Dersom regjeringen ikke kan stole på sitt personell, personellet som utøver dødelig makt på vegne av regjeringen selv, til å trygt betjene et skytevåpen utenom tjenestetid så vil dette oppfattes som mistillit til Det Norske Forsvaret.

Forslaget til ny paragraf er som følger (uthevet):

§14 Erverv av skytevåpen for polititjenestemenn og vervede mannskap

Følgende paragrafer og/eller underpunkter

§2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet,§4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting, andre ledd nr. 1, 2 og 3,§4-6 Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til sportsskyting, første ledd nr. 1, 2 og 3,§4-7 Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av rifle eller haglevåpen til sportsskyting, første ledd nr. 1, 2 og 3,

gjelder ikke for:

  1. Vervede mannskaper, yrkesbefal og avdelingsbefal, jf lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 3, med minimum tre års sammenhengende ansiennitet,

  2. ansatte i politiet med politimyndighet og som har tilfredsstillende våpenkyndighet, eller

  3. politihøgdskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten

Det kan etter denne paragraf erverves inntil tre våpen.

Redegjørelse av foreslått paragraf:

Unntak fra følgende paragrafer og/eller underpunkter er foreslått på bakgrunn av:

§2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet

Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta. Kravet til løyve etter første ledd gjeld ikkje for personar som driv næringsverksemd etter våpenlova § 23.

Paragrafen fastsetter magasinbegrensninger basert på våpentype. Begrensningene for rifler og hagler hindrer oss i å trene med tilsvarende patronkapasitet som vi gjør i daglig virke da Forsvaret er avhengig av høykapasitetsmagasiner.

Uten dispensasjon fra denne paragrafen vil muligheten til å trene på Forsvarets tabeller og programmer begrenses da våpen med stor magasinkapasitet er en forutsetning. Treningsutbytte blir i så fall svært redusert.

§4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting.

Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta, til personar som:

Vi har spesifisert unntak fra punkt 1., 2. og 3. i andre ledd av den grunn da vi ser det naturlig å følge avgrensningene som blir pålagt av paragrafens første ledd og andre ledd uten underpunkter.

1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og

Alt personell i Forsvaret gjennomfører grundig utdanning innen våpensikkerhet. Denne utdanningen ligger under de Grunnleggende Militære Ferdigheter (GMF-Forsvarssjefens Grunnsyn på ledelse i Forsvaret). Den gjennomføres av alt personell i løpet av de 6 første ukene, og er under kontinuerlig oppfølging frem til endt tjeneste.

Sett opp imot sikkerhetsopplæringen i eksisterende sivile skytterorganisasjoner anser vi Forsvarets utdanning innen våpensikkerhet som minst like omfattende, om ikke mer.

På bakgrunn av dette mener vi at det bør gis dispensasjon fra kravet om gjennomført sikkerhetskurs i godkjent skytterorganisasjon for erverv av våpen som erverves på bakgrunn av §14.

2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

Forsvaret er å anse som en godkjent skytterorganisasjon med godkjente programmer i henhold til et detaljert utdanningsprogram. Forsvarets programmer dekker den aktuelle våpentypen som oppgis i paragrafen.

Det finnes ingen sivile skytterorganisasjoner som tilbyr/tillater de skyteprogrammer og tabeller som benyttes av Forsvarets i dag.

Programmene til organisasjoner som DFS/DSSN/NROF er utdaterte og ikke aktuelle sett opp imot Forsvarets gjeldende skyteutdanning. Programmene som tilbys dekker ikke behovet for relevant våpentrening.

Forsvarets programmer er under stadig utvikling. Det er urealistisk å forvente at godkjente sivile skytterforeninger skal tilby programmer på lik linje med militære skyteprogrammer. Det kan heller ikke forventes at disse foreningene vil tilby programmer som tilfredsstiller Forsvarets skyteform eller kompetansekrav.

3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av skyttarorganisasjonen i dei siste to åra.

Behovsprøvingen i punkt nr. 3 setter krav til utøverens aktivitetsnivå. For Forsvarspersonell er våpenbehandling en intim del av det daglige virke. Ansatte og vernepliktige i Forsvaret har utlevert helautomatiske våpen fra første dag i organisasjonen. Etter gjennomført våpenutdanning overtar de eierskap av våpenet og forvalter det frem til endt tjeneste.

Dette i kombinasjon med kravet om minimum tre år sammenhengende ansiennitet i Forsvaret burde dispensere fra kravet i punkt nr. 3 om to års aktivitet. Vi mener at det grunnleggende aktivitetsnivået iboende i det militæret yrket dispenserer fra øvrige aktivitetskrav som kreves av sivile skyttere.

§4-6 Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til, sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til personar som:

1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen, og

Samme redegjørelse som §4-4.

2. har vore medlem i minst seks månader i skyttarorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

Samme redegjørelse som §4-4.

3. har delteke på 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar dei siste seks månader.

Samme redegjørelse som §4-4. I tillegg så inneholder vårt forslag til §14 en lenger karantenetid enn hva punktet krever for pistol.

§4-7 Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av rifle eller haglevåpen til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av haglevåpen, halvautomatiske rifler som er godkjent til jakt etter denne forskrifta § 4-1, samt rifler med enkeltskot eller manuell omlading til sportsskyting, når søkar:

1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert av ein godkjent skyttarorganisasjonen, og

Samme redegjørelse som §4-4.

2. er medlem i skytterorganisasjon som har godkjent skytterprogram for den omsøkte våpentypen, og

Samme redegjørelse som §4-4.

3. har gjennomført minst seks organiserte treningar eller konkurranser arrangert av skytterorganisasjonen.

Samme redegjørelse som §4-4.

gjelder ikke for:

a) Vervede mannskaper, yrkesbefal og avdelingsbefal, jf lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 3 med minimum tre års sammenhengende ansiennitet,

Videreføres fra forrige forskrift, men endres for å inkludere personell som inngår i kategorien OR 2-4. Mener det er relevant opp imot innføringen av OMT hvor det er stort fokus på å øke ståtiden til spesialistkorpset.

Tre års ansiennitet overstiger lengstetiden for midlertidige kontrakter som gis av Forsvaret. Dette sikrer at kun personell med fast ansettelsesforhold gis muligheten til å erverve våpen i kraft av §14. Det er naturlig å forvente at individer som fyller dette kravet vil bli værende i Forsvaret i overskuelig fremtid og har tilegnet seg de personlige egenskaper som det stilles krav til for våpenerverv.

b) ansatte i politiet med politimyndighet og som har tilfredsstillende våpenkyndighet, eller

c) politihøgdskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten

Det kan etter denne paragraf erverves inntil tre våpen.

Videreføres fra forrige forskrift. Vi støtter at våre kollegaer med studenter bør på likt vis som Forsvarets personell kunne erverve våpen. Slik får også Politiet den samme muligheten til egentrening da det også forventes av samfunnet at Politiets tjenestemenn -og kvinner mestrer skytevåpen.

SLUTT

Tor Egil Westerås

Kjetil Flaa Rødsjø

Erik Rolf Johnsen

OR-5 Sersjant

OR-5+ Vingsersjant

OR-5+ Vingsersjant

132LV/LVBN

132LV/LVBN

132LV/VDLGRP