Høringssvar fra Borre Vikinglag

Dato: 27.05.2020

Jeg må først anmerke at det fremstår problematisk å skulle forsøke å trygge samfunnet mot farlige personer ved å lage strengere regler for de samfunnsborgere som faktisk forholder seg til lover og regler.
En potensiell voldsmann eller angriper, vil neppe gå til forskriftene for å sjekke hvorvidt et våpen hen har tenkt å bruke under et angrep er omfattet av forskriften eller ikke.

Å forby noe vil neppe ha noen reell effekt på hva slags gjenstander som blir brukt under kriminelle handlinger.

En ny forskrift bør spesifisere hva som menes med blankvåpen, og hvorvidt også blunte våpenkopier også går innunder denne forskriften. I tillegg bør det for å unngå unødvendig ressursbruk hos politiet, være en ordning hvor blankvåpen ikke er søknadspliktig for aktører innenfor sport eller kulturelle aktiviteter.
Slik forslaget fremstår virker punktet om blankvåpen lite gjennomtenkt. Konsekvensene vil bli store for en rekke idretter og kulturhistoriske aktører, uten at det er lett å se at det eksisterer utfordringer rundt blankvåpen som ikke allerede dekkes av eksisterende lovverk, som forbyr slikt utstyr på offentlig sted uten aktverdig formål.

Egil Berli-Johnsen
Høvding Borre Vikinglag