Høringssvar fra Erlend Hallstensen

Dato: 02.06.2020

Denne føresegna gjeld ikkje for peparspray eller batongar som er bestemt for eller tilhøyrar Kriminalomsorga. Denne føresegna gjeld heller ikkje for peparspray som er bestemt for eller tilhøyrar Tolletaten.

Denne teksten bør endres til:

Denne forskriften gjelder ikke for pepperspray eller batonger som er bestemt for eller tilhører Kriminalomsorgen eller Tolletaten. Det forutsettes at de som bærer batong og/eller pepperspray i tjenesten har gjennomført godkjent opplæring.

Bakgrunn:
Både Toll og kriminalomsorg kan gjennom arbeidet sitt komme i situasjoner der de må forsvare seg selv eller andre. Det virker derfor veldig rart at den en av justissektorens aktører kan bruke batong, mens den andre ikke kan det. Dette vil da harmonere regelverket for bevepning for selvforsvar i justissektoren. Både Politi, Kriminalomsorg og Tollvesenet vil da ha være likestilt på bæring og bruk av pepperspray og batong, mens det fortsatt bare er politiet som har mulighet for tyngre bevæpning. Forutsetter at personellet får nødvendig opplæringFøresegnene i gjeldande våpenforskrift § 14 om erverv av skytevåpen for
polititenestemenn og befal er ikkje ført vidare i ny våpenforskrift. Det må føresetjast at
dei respektive etatar syt for at tenestepersonane får ein grunnleggande våpentrening i
arbeidstida. Ved behov for trening utover dette arrangerer dei godkjente
skyttarforeiningane eit bredt utval av skyteprogram som vil dekke behova for
våpentrening. Det er difor ikkje grunn til å vidareføre eit særskilt unnatak frå kravet til
medlemsskap i godkjent skyttarforeining for tenestepersonar i politiet eller Forsvaret.

Denne delen bør endres til at det fortsatt er tillatt for forsvarsansatte, politi og politistudenter kan ervererve våpen for egentrening uten tilknyttning til våpenklubb

Bakgrunn:

Politiet og Forsvaret er statens sikkerhetsavdelinger, som skal sikre og verne Norge og nasjonens innbyggere. Det er i alles interesse at disse er så godt trent på enkeltmannsferdigheter som mulig. Gjennom å tillate erverv av våpen for egentrening så bidrar dette til at de som skal sikre oss andre er godt trent.

Forutsetningen om at de skal få nødvendig trening og opplæring i arbeidstiden er desverre naiv. Med pressede bemanningslister, så er det helt garantert at egentrening fort blir en saneringspost. Så selv om man i et perfekt system hadde tilstrekkelig med tid og resurser til nok våpentrening, er vi ikke der. Våpentrening og ferdigheter er ferskvare. Vi burde heller oppmuntre og støtte de som bruker egen fritid og resurser til egentrening for å bli bedre i den jobben de gjør, en jobb som i ytterste konsekvens er å ta liv for å beskytte oss andre.


Sikring av våpen
Denne kommentaren gjelder flere steder. Det står om at døren skal være FG godkjent og vinduer innbruddsikret.
Her bør det absolutt også komme krav til veggen i lokaler. I den senere tid har det vært en del innbrudd der man rett og slett har saget seg gjennom veggen.


et vert føreslått å fastsette krav til at ytterdører skal
vere FG-godkjent og utstyrast med minst to FG-godkjente låsar, samt at vindauge skal
vere utstyrt med FG-godkjent innbrotstrygga glas og enten gitter eller rulleport som er
FG-godkjent, sjå § 6-4 første ledd.


Våpenrom
Politiet kan gjere unnatak frå kravet til oppbevaring i tryggingsskap etter første
ledd om skytevåpen eller vital våpendel oppbevarast i godkjent våpenrom. Politiet kan
berre godkjenne oppbevaring etter første punktum i våpenrom utan vindauge, der vegg,
tak og golv er laga av materiale, som minimum har ein tilsvarande styrke mot
gjennomtrenging som 20 cm mura og armert Leca, og der døra til romet minst oppfyller
krava til innbrotsmotstand etter Norsk standard NS-3170, 1. utgåve januar 1992, klasse 3, 4 eller seinare utgåve.

Her må forskriften endres. Den henviser til en standard for dører som er utgått. Tror det er NS-EN1627 som gjelder og at døren skal være minimum RC4.


I samband med ny forskrift så bør det lages en veileder for våpenrom og godkjente løsninger som gir tilstrekkelig innbruddmotstand. 20 cm leca eller tilsvarende er gangske vagt, og det er vanskelig å vite hva som er tilsvarende eller bedre i styrke.