Høringssvar fra Norges metallsilhuett Forbund

Dato: 02.06.2020

Norges Metallsilhuett Forbund

Vår ref.: JH-07

Horten 02.06.2020

Til Justis og beredskapsdepartementet

Svar til høringsnotat, høring om: Ny våpenforskrift

Innledende kommentarer:

Norges metallsilhuett forbund er glade for at arbeidet med ny forskrift snart er avsluttet og at arbeidet med ny våpenlov ser ut til å nærme seg fullbyrdelse. Veien har vært lang, og preget av dypt alvorlige hendelser som har grepet inn i arbeidet. Allikevel ser resultat ut til å bli et godt lov og regelverk for det lovlige eierskap og bruk av skytevåpen i Norge.

Vi håper også på at det nye lovverket gjør saksbehandling både enklere og raskere for de hundrede tusener av lovlydige jegere, skyttere og våpeneiere i landet. Helt siden påbegynnelsen av oppdateringen av norsk våpenlovgivning på tidlig 2000 tall har et godt mål å få så lik og ens forvaltning som mulig, over hele landet.

NMF vil kommentere noe generelt, og gå litt mer spesielt inn i saker som angår NMF direkte. Men rent overordnet er det en prinsipiell sak som vi mener bør løftes ut av selve lovteksten – som angår alle skyttere og våpeneiere, til tross for at den primært rammer jegere som eiere lovlig ervervede skytevåpen, som nå skal forbys.

Det er på det rene at det er innafor alt lovverk å forby gjenstander man ikke ønsker at borgere skal eie, det er ikke problemet. Men presedens i tidligere lovvedtak, både innenlands og i gjeldende i EU er at et forbud betyr stans i videre omsetning og nyrevev av aktuelle våpentyper. Ikke at de som allerede eier et slikt våpen lovlig må avhende det. Det forekommer ellers meget urimelig at man ikke skulle få erstatning for et kostbart våpen som er lovlig ervervet om landets myndigheter ønsker at det totalforbys. Å avhende det til «andre land» er på ingen måte en god løsning, og dertil lite praktisk og ikke gi en rimelig erstatning for eier. Stortinget har jo selv bedt om dette:

" Vedtak 529

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan våpeneiere som rammes av forbudet mot enkelte typer halvautomatiske rifler, kan kompenseres."

Det savnes en vurdering av dette i utkastet til ny våpenforskrift, og det er i de sammenhengen også meget urimelig å legge opp til at man skal innskrenke den lov satte fristen på tre år til ett år uten at dette er berørt. Å endre en vedtatt lov er ikke forskriftenes oppgave.

§1-4 og § 2- 2 og §3-2

Det forekommer oss mer praktisk å forholde seg til EUs fellesbestemmelser på totallengde for tohåndskytevåpen (dvs minimum 60 cm totallengde – Klasse B, Lisenspliktige våpen) en det særnorske 84 cm total lengde og minimum 40 cm løp.

Vi har unge og kortvokste skyttere som har fysiske utfordringer i forhold til disse målene ved stående rifleskyting, og hovedtyngden av våre rifleprogrammer skytes stående uten støtte. Det vil også gjøre det enklere for internasjonale skyttere å delta i Internasjonale mesterskap i Norge.

§2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet

NMF sine internasjonale skyteprogrammer kan skytes med rifler med halvautomatisk mekanisme, Noe som kan være en konkurransemessig fordel for de som foretrekker det. Det er ikke noe behov for større magasin kapasitet en 5, så vi foreslår at man begrenser tillatelse til erverv av «store magasiner» til skyttere i de forbund som har rimelig behov for det, slik som DSSN og NROF. Det kan F.eks. utstedes et eget våpenkort til slike skyttere som gir rett til erverv av større magasiner, eller man kan merke selve våpenkortet på våpen ervervet til slike konkurranser med en M for tillatelse til erverv av magasiner til den aktuelle våpentypen.

§2-7 Lengde på et ervervsløyve

NMF foreslår at ervervstillatelsen får gyldighet på 5år, for å reduserer byråkrati rundt forlengelse av dennes gyldighet.

§3-6 Våpen som ikke regnes som skytevåpen.

Punkt 12

NMF anser at et generelt forbud mot blankvåpen, uten noen form for definisjon eller lisensiering er mot sin hensikt. Hvordan vil man f.eks. kunne skille på en skarp antikk sabel, en kampreplika for de som driver med sverdkamp og en pyntesabel til bruk i et kostyme? Det virker videre lite hensiktsmessig å forby dette for å redusere kriminalitet, da bruk av gjenstander til å true eller skremme andre allerede er forbudt.

§4-1 Halvautomatiske rifler til jakt.

NMF ønsker å påpeke at det oppfattes som urimelig å forvente at alle skal kjenne opphavs historien til alle halvautomatiske riflemodeller.

Punkt 1. Det bør presiseres at det er hvilken reel magasin kapasitet våpenet har som er begrensningen, ikke ut i fra en teoretisk kapasitet. NMF foreslår at lovlig våpentype for erverv til jakt ikke skal begrenses til modell men begrenses av hvilken størrelse magasin som sitter i våpenet under utøvelse av jakt eller trening.

Punkt 2. og 3. NMF ser også at jaktrifler hvor man kan ta av kolbe/bakstokk uten å ta av pistolgrep ikke bør ha skjefte eller annen innretning på oversiden av pipa. Vi antar at dette kun gjelder rifler hvor man kan ta av kolbe/bakstokk uten å ta av pistolgrep.

Se for øvrig innledende kommentar.

§ 4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting

Som et forbund som benytter seg av halvautomatiske rifler støttes denne paragrafen, Aktivitets kravet er også rimelig. Men NMF foreslår at man gjør unntak for halvautomatiske .22 rifler, slik at de kan erverves så snart et medlem er godkjent som skytter og filler nødvendige krav for dette.

Se ellers kommentar om magasiner.

§5-1 Erverv og innehav av skytevåpen som skal brukes av andre.

Avsnitt 2. NMF foreslår at også halvautomatiske rifler i kaliber 22lr skal kunne erverves på dette grunnlaget.

§5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon for godkjente skytterforeninger.

Avsnitt 1- En begrensing på 15 klubbvåpen bør minimum gjelde for hver godkjent skytterorganisasjon som en klubb favner over. Det bør også åpne for mulighet for å søke om unntak til en maksimumsbegrensing.

§6-2 Krav til oppbevaring av ammunisjon for privatpersoner.

Mange skyttere har et høyt aktivitetsnivå og skyter ulike kalibre og i flere forskjellige forbund. Dette krever bruk av forskjellige typer krutt og tennhetter.

NMF vil også si seg enig i at politiet, ved våpenkontorene, bør være instansen som kan gi tillatelse til oppbevaring av større mengder ammunisjon, krutt og tennhetter etter søknad. Da våpenkontoret er de som har best oversikt over skytternes aktivitetsnivå.

Det bør utformes en generell søknad / oversikt over brannmyndighetenes krav til slik oppbevaring.

§8-6 Godkjenning av skytterorganisasjoner.

NMF ser det som unødig begrensende for dannelsen av nye skytegrener at en ny skytterorganisasjon skal måtte ha 10 lokallag og være tilsluttet en internasjonal organisasjon før den kan godkjennes. Kravet om internasjonalt forbund kan ligge til grunn for dette – og gjøre et videre minimum i antall grupper unødvendig.

§8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente skytterorganisasjoner.

Begrensningen i å kun godkjenne «jakt» halvautomatiske rifler, vil ramme NMFs skyttere, da det ikke ligger en tilsvarende begrensinger for internasjonale skytter. Så halvautomatiske konkurranserifler bør også kunne erverves til NMF programmer. Dog er det ikke noe behov for tillatelse til å erverve større magasiner en 10 skudd til våre programmer.

Se for øvrig kommentar vedrørende magasiner.

På vegne av Norsk Metallsilhuetforbud

K. Jostein Hassel Larssen

Leder våpenlovutvalget NMF