Høringssvar fra Tommy Vikan Nordby

Dato: 30.05.2020

Svartype: Uten merknad

Jeg har noen innsigelser og forslag angående forslaget til ny våpenforskrift. Jeg skriver fra et ståsted som sportsskytter og jeger samt at jeg er generelt interessert i emner av en teknisk eller historisk art.

Angående §4-1 halvautomatiske rifler til jakt:

Forslaget har etter min mening potensiale til å bli en veldig oversiktlig og enkel paragraf å både følge og vedlikeholde fremfor den tidligere der våpen måtte godkjennes enkeltvis. Slik jeg tolker formålet så er det å hindre at våpen med stridslignende egenskaper og stort skadepotensiale eller som enkelt kan bygges om til å ha det ikke skal være mulig å få registrert til jaktbruk.

Det står "opphavleg er konstruert for jaktbruk", dette kan være en vanskelig definisjon å forholde seg til og er ikke nødvendigvis hensiktsmessig. Mange halvautomatiske rifler som er høyst egnet for jaktbruk og som i dag produseres og markedsføres som jaktvåpen kan være basert på militære våpen samt enkelte eldre militære halvautomatiske rifler kan ha langt mindre skadepotensiale enn enkelte halvautomatiske rifler som er konstruert som jaktvåpen fra grunnen av. Et eksempel på en slik eldre militær rifle som er velegnet til jakt uten å ha stort skadepotensiale er M1 Garand som har et fast toppmatet 8-skudds magasin og et ordinært rifleskjefte av treverk lik noe man forventer å se på en jaktrifle. Min anbefaling vil være å se bort fra om et våpen opprinnelig er laget for jakt eller ikke og heller prøve å finne en teknisk definisjon som eksluderer våpen med stort skadepotensiale.

Her vil jeg foreslå å heller spesifisere at rifler som har eller har hatt en helautomatisk utgave ikke er tillatt til jaktbruk da det vil luke ut de aller fleste våpen som Ruger Mini 14/30, varianter av AR15, Springfield M1A, FN FAL og lignende våpen som enten har et stort skadepotensiale og stridslignende egenskaper eller kan bygges om til det samtidig som det vil ramme svært få våpen som er egnet til jaktbruk. Generelt sett vil det være enkelt å kontrollere via internett om et våpen faller inn i denne kategorien.

"Frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" vil jeg si meg langt på vei enig i, men det kan eksludere enkelte våpen velegnet for jakt samt at magasiner med høyere kapasitet kan likevel dukke opp på ettermarkedet til alle våpen med løse magasiner. Et annet problem er at en våpenfabrikant kan selv begynne å produsere høykapasitetsmagasiner og levere riflene sine med dette i fremtiden, noe som vil gjøre et tidligere lovlig våpen forbudt. Jeg tror en formulering der anskaffelse og innehav av magasiner med kapasitet på over 10 patroner til halvautomatiske rifler registrert til jaktbruk ikke er tillatt og potensielt er straffbart. Å eksludere våpen med løse magasiner er antakeligvis heller ingen god løsning da disse er sikre i bruk på jakt fordi de er enkle å tømme for patroner og de fleste moderne halvautomatiske jaktrifler har løse magasiner.

"ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa" antar jeg er myntet på Ruger Mini 14 og 30. Ulempen med denne formuleringen er at mange halvautomatiske rifler har noe som dekker oversiden av pipen som innretninger for siktemidler, skjefter, deksler over gassystemer o.l. uten at dette gir riflen større skadepotensiale og dette vil også ramme eldre rifler da det var vanlig med overtre på skjeftet i gamle dager. Dette foreslår jeg fjernet til fordel for forslaget om å eksludere halvautomatiske våpen som har eller har hatt en helautomatisk utgave.

"ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av" er effektiv for å luke ut våpen som AR15, FN FAL, varianter av AK og lignende samt en skjefter som kan kjøpes på ettermarkedet med slike egenskaper. Her ville jeg endret "er tilvirket med" til "har" for å tydeliggjøre at dette også gjelder om man bygger om riflen ved senere anledning.

Angående § 5-4 Erverv og innehav av skytevåpen på grunnlag av arv eller minneverde:

Dette er et flott virkemiddel for å ha oversikt over våpen fra dødsbo o.l. ved å gi arvinger en mulighet for å registrere våpen funnet i dødsbo på en lovlig måte fremfor at det skal være fristende å gjemme de vekk eller lignende.

Jeg ville foreslått å øke antallet til 5 våpen derav maks 3 håndvåpen samt åpne for at arvinger gis en mulighet for å tilegne seg de nødvendige kvalifikasjonene for å få våpnene registrert på seg igjennom sikkerhetskurs, avlagt jegerprøve eller lignende. Det kan være en stor sammfunnssikkerhetsmessig gevinst i at folk opplever at det er gode muligheter for å få registrert arveobjekter og klenodier og at det ikke føles som det er en stor fare for at de må destrueres.

Jeg ville foreslått å ekspandere ordningen til å gjelde samtlige våpen produsert før et visst år, for eksempel 1950, uavhengig av om det er arv eller ikke gitt at de ellers er lovlig å eie og at man er skikket til å erverve de. Dette for å muliggjøre lovlig eierskap og registrering av eldre våpen som Krag-Jørgensen rifler eller pistoler som Luger og Kongsberg Colt uten at dette vil ta opp plass i jaktvåpengarderobe eller regnes som konkurransevåpen. Dette kan hjelpe til med å ivareta historisk betydningsfulle våpen, gi personer med en reell interesse for eldre våpen muligheten for å eie noen klenodier uten at de nødvendigvis må gå igjennom den svært omfattende prosessen for å bli samlere samtidig som det kan gi et insentiv til å registrere denne typen våpen fremfor å gjemme de vekk etter et dødsfall i familien eller lignende. Alt dette uten at det går utover jakt eller idrettsaktiviteten til vedkommende.

Jeg oppfatter at våpen på avveie etter dødsbo er et stort problem ref NRK artikkel 28.05.2020 som omtaler over 50.000 våpen på avveie og mener at en generell forenkling for å få eldre eller nedarvede våpen registrert kan bidra sterkt til å behjelpe dette problemet og ivareta samfunnssikkerheten.

Angående § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen:

Punkt 12 som omhandler blankvåpen vil treffe veldig mange samlere, tradisjonshåndverkere, rollespillere samt mange andre ulike fritidsinteresser og næringer uten at det nødvendigvis vil ramme useriøse aktører eller kriminelle spesilelt hardt. Denne foreslår jeg å fjerne.