Høringssvar fra Fredriksten Artillerie Compagnie

Dato: 02.06.2020

Regjeringen har pr tiden et forslag til ny våpenforskrift ute til høring. Fredriksten Artillerie Compagnie vil advare mot konsekvensen av et forbud mot blankvåpen i §3-6 og frykter videre at en ordning med tillatelser etter §5-10 vil bli uhensiktsmessig og byråkratisk for berørte mannskaper i historiske avdelinger.

Vi erbekymret for at et forbud slik det fremgår i §3-6 kun vil ramme lovlydige borgere som besitter blankvåpen til aktverdige formål . Vi ber derfor om at blankvåpen trekkes ut av forbudslisten i §3-6 og følgelig ikke forbys.

Våpentyper

Aktuelle blankvåpen som benyttes som historiske rekvisitter kan blant annet være: Verger, hirchfengere, sabler, kårder, facsinkniver, sverd, palasker, skipshuggerter, rapirer, bajonetter, espontoner, hellebarder og økser. Noen av våre mannskaper benytter 200 og 300 år gamle orginaler, andre benytter nyproduserte replikaer. Felles for alle er at våpenet er historisk knyttet til norsk historie og den avdelingen som gjenskapes i en definert historisk tidsepoke.

Det er fra foreningenes side lagt ned et betydelig arbeid i å gjenskape uniformer, faner, trommer, leirutstyr og våpen historisk riktig.

Det norske militærhistoriske miljøet har et historisk spenn i tidsepoker fra vikingtid til unionsoppløsningen i 1905, alle disse kan bli rammet av et forbud mot blankvåpen. Manglende mulighet til å kunne bære og bruke dette utstyr vil forringe foreningenes mulighet til å formidle korrekt norsk historie i en slik grad at den militærhistoriske aktiviteten i sin helhet vil være utfordret.

Bruken

Militærhistoriske avdelinger benytter i dag sitt utstyr under parader, oppstillinger, salutter, lystleirer, historiske oppvisninger, offentlige høytideligheter, teater/spill og reenactment med og uten publikum på offentlig og privat grunn, samt under visse omstendigheter ved transport til og fra disse. Mange av oppdragene gjennomføres i tett samarbeid med, eller på bestilling fra offentlige myndigheter i stat, fylke og kommune, landet rundt. For eksempel ville det trolig ikke vært mulig for staten å gjennomføre det store Grunnlovsjubileet (1814) i 2014 slik vi husker det, uten den iherdige innsatsen som ble nedlagt av de frivillige militærhistoriske avdelingene rundt i landet. Foreningene har stort fokus på sikkerhet og utstyr fra dette miljøet har oss bekjent ikke på noe tidspunkt vært involvert i kriminelle handlinger.

Sammendrag

Fredriksten Artillerie Compagnie vurderer ovennevnte bruk av forskjellige typer blankvåpen som aktverdig og at blankvåpen ikke bør generelt forbys i våpenforskriften.På bakgrunn av dette ber vi om at de norske militærhistpriske foreningene ivaretas, slik at det ved endring av våpenfoeskriften tas høyde for at det militærhistoriske miljøets praksis, bruk og behov for ervervelse av nevnt utstyr kan videreføres. Samt at dette må fremgå med nødvendige presisereringer i ny bestemmelse, samt i forarbeidet til denne.

For utfyllende spørsmål: vg-joh@online.no

Vennlig hilsen

Fredriksten Artillerie Compagnie