Høringssvar fra Norsk Svartkruttunion

Dato: 25.05.2020

Norsk Svartkruttunion

Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

04.05.20

Høringssvar til ny Våpenforskrift.

Norsk Svartkruttunion er av den oppfatning at den nye våpenforskriften er god og balansert og vi har bare noen mindre kommentarer og tilføyelser.

§2-3 nr. 8 vedr registrering og løyveplikt for svartkruttvåpen produsert før 1890 og som kan skyte ferdigladde patroner.

NSU mener det ikke er påkrevd med en slik registrering med følgende begrunnelse:

1. Vi er ikke kjent med at denne type våpen har utgjort en samfunnsmessig sikkerhetsrisiko.

2. Disse våpnene er kun egnet til å skyte svartkruttladninger i kalibre som i dag er ukurante og som ikke er tilgjengelige i handel.

3. Dersom det skal framstilles ammunisjon ved egen tilvirking trengs politiets tillatelse til erverv av svartkrutt enten ved at vedkommende allerede har våpenkort på svartkruttvåpen eller gis særskilt tillatelse til erverv av svartkrutt.

4. Det er et stort antall svartkrutt patronvåpen fra før 1890 i omløp. Hagler ervervet før 1990 er fortsatt fritatt fra løyveplikt. En etterregistrering av disse svartkruttvåpnene vil være like utfordrende som etterregistrering av eldre hagler ervervet før 1990.

5. Skadepotensialet til en hagle fra før 1990 ansees minst like stort eller større enn et svartkruttvåpen fra før 1890.

§5-5 Erverv av replikavåpen. NSU gir sin tilslutning til at det ikke skal kreves særskilt behovsprøving for å få tillatelse til erverv av munnladervåpen. Det bør imidlertid stilles krav til våpenkjennskap fortrinnsvis gjennom medlemskap i en godkjent skytterorganisasjon som omfatter skyting med svartkruttvåpen. Dette begrunnes med at skyting og lading med svartkrutt på en sikker måte krever opplæring og kunnskap som gis gjennom disse organisasjonene.

§6-1 I andre avsnitt refereres til NS3170. Denne er utgått og erstattet av NS-EN 1627 2011.

§8-6 3. avsnitt: «Godkjente skytterorganisasjoner skal en gang i året sende politiet kopi av årsmøteprotokoll med årsmelding og regnskap»

Årsmøteprotokoll sendes allerede til Brønnøysundregisteret for å bl.a. å oppdatere nye adresser og tillitsvalgte. Det ville være en fordel om politiet kunne benytte underlagene som sendes til Brønnøysundregisteret slik at organisasjonene bare må sende en melding til myndighetene.

§10-1 nr. 4, 5 og 6. Her refereres til 1900, mens det i §2.3 nr. 8 henvises til 1890. Vi antar at samme årstall burde benyttes i begge paragrafene.

Ove Bø
President
Norsk Svartkruttunion