Høringssvar fra Daniel Tykriset

Dato: 29.03.2020

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det vurderes et generelt forbud mot blankvåpen og håper at dette er en misforståelse og at det menes knallvåpen og ikke blankvåpen. da blankvåpen er noe annet

"Blankvåpen er en fellsbetegnelse for hugg- og stikkvåpen som brukes i nærkamp i motsetning til håndskytevåpen og de tidligere kastevåpen. Blankvåpen omfatter alle former for spyd, sverd og økser." (blankvåpen. (2014, 23. oktober). I Store norske leksikon. Hentet 29. mars 2020 fra https://snl.no/blankv%C3%A5pen)

Jeg driver med levende historieformidling av vikingtid, middelalder og andre historiske epoker og kan ikke stille meg bak dette forslaget, av en rekke grunner. For det første så vil det ramme alle lovlydige borgere som innehar slike gjenstander, mens det eneste målet jeg kan se er å ramme en liten gruppe kriminelle hovedsaklig basert i Oslo. Effekten av et slikt forbud kan derfor ikke ses å oppveie ulempene, spesielt med tanke på at det allerede er forbudt å bære slike gjenstander på offentlig sted. Forbud mot å eie slike gjenstander vil innebære at vi ikke lenger kan vise frem kopier av sverd, våpenkniver, kårder eller lignende historiske gjenstander på vikingmarkeder, middelalderdager og lignende.

Videre er vanskelig å definere hva konkret er blankvåpen som skal rammes av forbudet, og at dette i stor grad vil bli gjenstand for skjønn. Da noen økser er blankvåpen mens andre er verktøy for å hugge ved. Dette vil i praksis bety at hva som er et blankvåpen vil være opp til den enkelte polititjenestemanns vurdering.

For det første er det urimelig at lovlydige borgere skal pålegges å destruere sine lovlig anskaffede eiendeler, Kriminelle vil selvsagt lett kunne unngå forbudet ved å skaffe andre stikk/huggvåpen i stedet (Øks, skrutrekker...). Kriminelle vil neppe heller levere inn sine Blankvåpen til destruksjon. Det nevnes heller ikke noe om økonomisk kompensasjon for tapet. Mange slike kniver og sverd er svært kostbare samlerobjekter, og inndragelse vil føre til store økonomiske tap for den enkelte. Et håndsmidd, historisk korrekt vikingsverd koster for eksempel fort over ti tusen kroner. Det sier seg selv at dette ikke er ting som blir brukt til voldskriminalitet i Oslos gater. Å spare politiet for økt arbeidsmengde er ikke et godt nok argument for å tvangsinndra og destruere slikt. Alt i alt er dette et forslag som vil ramme svært mange uskyldige borgere, mens det i ekstremt liten grad vil påvirke kriminalitet. Som tidligere nevnt er det allerede forbudt å gå med kniv annet enn til aktverdig formål. Loven trenger derfor ikke innskjerpes ytterligere."