Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Dato: 13.05.2016

Svartype: Uten merknad

Forsvarsdepartementet viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartemantet av 5. april 2016.

Forsvarsdepartementet har ingen merknader til forslagene til nye direktiver.