Forsiden

Høringssvar fra Lier SV

Høringssvar fra Lier SV

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Lier SV til forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i X kommune

  • 1 Formål

Vi stiller oss noe tvilende til om målet med forskriften, et bedre barnevern der flere utsatte barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, lar seg nå ved at kommunene overtar en stor del av statens oppgaver og finansieringsansvaret for disse. Erfaringene fra da Oslo overtok statens oppgaver i 2004, var at flere institusjoner ble lagt ned, og at det ble rapporter om at lista for bruk av institusjonsplasser ble betraktelig høyere fordi bydelene ikkke hadde råd til å betale for plassene. Vi er derfor usikre på om det er riktig å gi kommunene større ansvar og flere oppgaver, når det er klart at svært mange kommuner pr i dag har problemer med å oppfylle lovens krav til brukermedvirkning, med tilsyn med fosterhjem, med å holde fristen i undersøkelsesaker, med å følge opp barn i tiltak og tiltaksplanene og med å ha tilstrekkelig gode og varierte forebyggende tiltak, iberegnet hjelpetiltak i hjemmet, for barn og barnefamilier.

  • 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet

Dette er et svært viktig og krevende område, der det statlige barnevernet bruker betydelige ressurser og har høy kompetanse. Det vil ta lang tid for kommunene å opparbeide seg denne kompetansen, både når det gjelder rekruttering og opplæring. Det er pr i dag ikke nok fosterhjem til minoriteter, og vi tror arbeidet med å rekruttere disse blir enda vanskeligere dersom kommunene skal gjøre dette på egen hånd. Slik loven er i dag, hindrer den ikke kommunne i å rekruttere egne fosterhjem, men dette blir i liten grad gjort, med unntak av fosterhjem i barnets familie. Kommunene får bistand av staten også til denne rekrutteringen, og det er et underforbruk av slike plasseringer. Vi ser derfor ikke hensikten med at denne delen av barnevernområdet skal tas med i forsøket.

 

  • 5 Kommunens oppgaver og ansvar ved plassering av barn på institusjon

Kommunene skal i forsøket selv kjøpe plasser og betale full pris for disse, med unntak av en form for utgiftsdeling for plasseringer etter bvl §§ 4-24, 4-25 og 4-26. De statlige og de private institusjnene har forskjellige rammebetingelser ved at tariffavtalene er forskjellige. Særavtalen om langturnus i statlige instityusjoner er 2/7 -2/7 -3/7, mens den i private institusjoner er 3/7 – 3/7 – 4/7. Dette gjør statlige plasser dyrere enn private. Pensjonsforpliktelsene er også forskjellige; der statlig avtaleverk gjør pensjonendyrere. Private, komersielle aktører presser kvaliteten til fordel for kvalitet,jf saken med drap på en ansatt på Små enheter.

Kommunene som deltar i forsøket må gis økonomiske rammer ikke bare til å betale egenandel, eventuell full pris, for institusjonsplasser. De må også gis rammer til den økte oppfølgingen det vil kreve av dem når ikke inntakene/fagteamene vil følge opp sammen med dem.

  • § 9 og 10 Kommunenes økonomiske ansvar

Vi ser en stor fare for at barn og ungdom ikke tilbys de tiltak de trenger dersom kommunene må betale hele eller store deler av det en plass faktisk koster. Vi mener derfor at kommunens egenandel derfor bør settes lavere enn kostpris også for tiltak etter bvl §§ 4-4 fjerde ledd (4-8), 4-6 første og andre ledd og 4-12 (4-17). Kommunene har fra før varierende økonomi, noen har en så presset kommuneøkonomi at selv kommuner med borgerlig flertall innfører eiendomsskatt på tross av at dette er sterkt i strid med disses ideologi. Vi er derfor svært bekymret for at de midler som vil overføres til forsøket, blir brukt til andre formål enn barnevern. Vi mener at når forsøket gjennomføres, må midlene øremerkes og dokumenteres.

 

  • 13 Evaluering

I god tid før forsøket starter, må evalueringskriteriene være klare. Formålet i § 1 er vanskelig å måle. Vi mener at brukerorganisasjonene, som Landsforbundet for barnevernbarn, må delta i evalueringen, samt at det må opprettes brukespanel og andre referansegrupper.