Forsiden

Høringssvar fra Oppegård barneverntjeneste

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunal oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

§4 - vi mener det ville være så og si umulig for hver enkelt kommune og skulle ha rekrutteringsansvaret for fosterhjem, PRIDE ansvar, og ha tilgjengelige fosterhjem til enhver tid. Dette vil bli for sårbart og er et ansvar som bør ligge sentralt hos Bufetat. Bufetat bør ha plikt til å tilby barneverntjenestene fosterhjem eller annet egnet tilbud til barna med behov for det.

Vi ønsker lik ordning som finnes i Oslo med Barne- og familieetaten. BFE (i dette tilfellet Buf-etat) tilbyr PRIDE kurs og har en "bank" med godkjente fosterhjem det kan matches fra. BFE (Buf-etat) har ansvar for å tilby bydelenes barnevern et fosterhjem, eller annet egnet tilbud.

§ 3 og 5 - Forslaget er godt dersom finanisering følger med. Dette gir kommunen mer helhetlig ansvar for tilbudet som gis. I  dag opplever kommunene liten råderett da Bufetat sitter på et budsjett som skal holdes og dermed påvirker dette tilbudene, mens det er barneverntjenestene i kommunen som må stå til ansvar for det faglige tilbudet som gis. Dette blir relativt ofte en konflikt.

§ 9 og 10 - Dersom det ikke følger med finansiering med dette, ser vi ikke hvordan kommunene vil klare å ivareta disse oppgavene. Det må være tillagt sentralt (Buf-etat) å sørge for at institusjonene er av god kvalitet.

Vi ønsker en ordning tilsvarende den Barne- og familieetaten har i Oslo. BFE (buf-etat) sørger for at institusjonene er godkjent, at det er rammeavtaler og er formidlere av disse til bydelenes barneverntjenester (kommunene). BFE (Buf-etat) er rådgivere i forhold til institusjonenes kvalifikasjoner i forhold til det enkelte barn, men det er bydelenes barnevern (kommunene) som velger institusjonen. Ved overgangen til denne ordningen i Oslo, fulgte det med finansiering. Dersom dette forslaget skal gjennomføres, forventes det av denne kommunen at finansieringen følger med.