Forsiden

Høringssvar fra Midt- Agder barneverntjeneste

Svar- høring forsøksordning

Dato: 12.06.2015

Svartype: Med merknad

Midt-Agder barneverntjeneste ønsker med dette å gi følgende uttalelse knyttet til forskriften. Midt- Agder barneverntjeneste stiller seg i det vesentligste bak forsøksordningen, men ønsker likevel å komme med følgende kommentarer.

Forskriften:

§4: Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet

Det legges opp til at kommunen skal få totalansvar for bistand, rekruttering og opplæring på fosterhjemsområdet. For mindre kommuner eller interkommunale samarbeid er det ønskelig med en overgangsordning knyttet til Pride opplæring. Dette er et omfattende opplæringsprogram som det vil ta tid for kommunene å overta.

§9 og 10: Betaling og økonomisk ansvar

Det legges opp til betydelig kostandsøkninger for kommunene knyttet til fosterhjem, familiehjem, akuttplasseringer og institusjonsplasser. Finansieringen bygger på de ressursene som Bufetat i dag bruker på de oppgavene som overføres. Kommunene skal få overført en andel av dette beløpet og dette skal beregenes ut fra kostnadsnøkkelen for barnevernet. Forsøksordningen tar ikke høyde for de faktiske utgiftene vi har hatt og kommuner slik som Vennesla som bruker mer enn landsgjennomsnittet vil i en slik modell kommer svært dårlig ut i forhold slik ordningen fungerer i dag. Det at vi ikke har oversikt over hvor stor andel som blir overført til kommunene og ikke kjenner prisen på de ulike tiltakene gjør at kommunen er usikker på om deltakelse i forsøksordningen vil være fornuftig. Det er ønskelig at dette kommer tydeligere frem før søknadsfristen.

§13 Evaluering

For en mindre kommune vil det være krevende å overta alle oppgaver, finne nye bedre løsninger samt å evaluere forsøket. For større kommuner vil det å ha egne personer knyttet til oppgavene være mindre utfordrende. Mindre kommuner bør kompenseres noe for dette i forsøksordningen.