Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Høring - fritt rehabiliteringsvalg

Dato: 31.08.2015

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og levekår - 25.08.2015

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra Tommy Wang (H):

Nytt nest siste avsnitt:

Alle modellene som foreslås åpner opp for å velge på tvers av regioner. I mange rehabiliteringssituasjoner, spesielt knyttet til rus og psykisk helse, er det stort behov for samarbeid mellom kommune og rehabiliteringsinstitusjon under forløpet og over tid, spesielt i fasen mot utskrivelse og tilbakeføring til kommunen. Dersom pasienten har valgt en institusjon i en annen region, geografisk langt unna kommunen, kan det komplisere samarbeidet.

Votering

Rådmannens innstilling med forslaget fra Tommy Wang (H) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunen ser det som positivt at pasienter skal kunne velge mellom offentlige og private institusjoner, da institusjonenes faglige tilbud kan supplere hverandre og være nødvendige alternativer i forhold til pasienters individuelle rehabiliteringsbehov.

Kommunen støtter høringsforslaget i at det er viktig at det faglige tilbudet sikres gjennom godkjenningsordningen og at det kun er godkjente private virksomheter som kan velges.

I høringsforslaget legges det opp til å begrense henvisning til private institusjoner med vurderingskompetanse (s.22) eller rettighetsvurdering gjennom regionene. Det legges opp til ulike modeller for fritt valg, som skal hjelp pasienten å velge blant tilbud som er reelt sammenlignbare og tilpasset pasientens behov. Disse to faktorene bør sikre at riktig behandling blir valgt og ansees derfor som viktig. Det er svært viktig at bruker får opphold på en institusjon som er tilpasset brukers individuelle behov.

Alle modellene som foreslås åpner opp for å velge på tvers av regioner. I mange rehabiliteringssituasjoner, spesielt knyttet til rus og psykisk helse, er det stort behov for samarbeid mellom kommune og rehabiliteringsinstitusjon under forløpet og over tid, spesielt i fasen mot utskrivelse og tilbakeføring til kommunen. Dersom pasienten har valgt en institusjon i en annen region, geografisk langt unna kommunen, kan det komplisere samarbeidet.

Kommunen mener at høringsforslaget gir kommunen begrenset mulighet til å henvise direkte til rehabiliteringsinstitusjon, noe som bidrar til en betydelig mer ressurskrevende prosess. ARA (ruspoliklinikken spesialisthelsetjenesten) har svært knappe ressurser, og en slik begrensing fører til lang saksbehandlingstid og unødvendig lang ventetid før pasienten i det hele tatt kan henvises.

 

Til toppen