Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Kommentar fra Virke

Dato: 16.08.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til kapittel 2,2 i høringsnotatet om innføring av reduksjon i kapitalkrav ved utlån til små og mellomstore bedrifter, den såkalte SMB-rabatten, jf CRR-forordningen.

Hovedorganisasjonen Virke er glad for at denne SMB-rabatten i kapitalkravene nå innføres i Norge, slik det slås fast i kapittel 2,2 i høringsnotatet.  Artikkel 501 i CRR-forordningen sier at kapitalkravet for små og mellomstore bedrifter skal reduseres med en faktor på 23,8 prosent. Bakgrunnen for bestemmelsen var et ønske i EU om å bedre finansieringsmulighetene for små og mellomstore bedrifter som i stor grad er avhengig av bankvesenet. Norske små og mellomstore bedrifter er svært avhengige av norske, særlig lokale, banker. Det internasjonale kapitalmarkedet er lite tilgjengelig for norske små og mellomstore bedrifter.

SMB-rabatten ble innført i EU i januar 2014, men ble ikke innført i Norge. Finanstilsynet begrunner dette med at konjunktursituasjonen i Norge var annerledes enn i EU ved introduksjonen av denne bestemmelsen, og at det reduserte kapitalkravet ikke er soliditetsmessig begrunnet. Virke stiller seg kritisk til at SMB-rabatten ikke har blitt innført i Norge tidligere. Kapitaltilgangsutvalget påpeker i NOU 2018:5 at andelen lån gitt til småbedrifter (bedrifter med balanse under 100 millioner kroner) har falt med ca 20% siden finanskrisen og kun utgjorde 22% av totalt utlånsvolum i 2015. Dette til tross for at selskapene ikke har blitt mindre kredittverdige. Kapitaltilgangsutvalget bekrefter således bildet Virke har av at lånebetingelsene er blitt strammere for småbedriftene. Denne utviklingen må ses i sammenheng med finanskrisen og innstramningen i kravene til bankenes egenkapital ved utlån til næringslivet.

I forbindelse med finansmarkedsmeldingen våren 2017 sluttet Stortinget seg til at SMB-rabatten skulle innføres i Norge, slik det følger av CRR-forordningen. Da er det på høy tid at dette nå følges opp.