Høringssvar fra Den Norske Aktuarforening

Dato: 22.10.2019

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Dato: 21.10.2019

Deres ref: Gunn Albertsen

Høring - gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Den Norske Aktuarforening viser til høringsbrev av 24.06.2019, og ønsker med dette å gi enkelte kommentarer omkring innføringen av IORP II i norsk rett.

Regelverket for pensjonsforsikring i Norge er i all hovedsak det samme uavhengig om leverandøren er en pensjonskasse eller et forsikringsselskap. Dette medfører at pensjonsforetak allerede er underlagt store deler av direktivet gjennom finansforetaksloven siden de er tilpasset Solvens II direktivet. Innføringen av IORP II innebærer derfor ingen nye forsikringstekniske problemstillinger slik Aktuarforeningen ser det. Vi har likevel noen punkter vi ønsker å bemerke.

Kontrollfunksjoner

Innføring av IORP II direktivet medfører at rollen som ansvarshavende aktuar oppheves og erstattes av en "Aktuarfunksjon", en ren kontrollfunksjon. Utover oppgavene som er beskrevet i direktivet foreslår Finanstilsynet å tillegge Aktuarfunksjonen enkelte særskilte oppgaver tilknyttet etterlevelsen av forsikringsregelverket. Aktuarforeningen er enig i at dette er en fornuftig løsning sett i forhold til at kompetansemiljøet i pensjonskassene kan være lite og en ekstra kontroll gir medlemmene en ekstra sikkerhet.

Aktuarforeningen er positiv til at det åpnes for at pensjonskasser med mindre enn 100 medlemmer kan unntas fra kravet om internrevisjon. De fleste av disse er såkalte nøkkelferdige pensjonskasser hvor nesten alle tjenester er utkontraktert til en tjenesteleverandør, og Revisjonsaspektet kan ivaretas ved utkontraktering gjennom for eksempel krav til attestasjonsbevis hos tjenesteleverandøren.

Pensjonsoversikt og informasjon om pensjonsordningen

Aktuarforeningen er positiv til at medlemmene gis så mye informasjon som mulig om sin pensjonsordning, men det forutsetter at det gis relevant og presis informasjon. For offentlig tjenestepensjon er deler av informasjonskravene irrelevante og/eller vanskelig å utarbeide gode estimater på. For medlemmene vil det derfor kunne fremstå som at det er store forskjeller mellom leverandørene når det i realiteten ikke er noen. Aktuarforeningen tror at deler av dette kan løses ved at det inngås et bransjesamarbeid for å standardisere informasjon og antagelsene som ligger til grunn, men hadde samtidig sett at dette kunne vært bedre tilpasset i lovverket.

Egnethetskrav

I dag må man ha godkjenning fra Finanstilsynet for å kunne påta seg oppgaven som ansvarshavende aktuar, jf. forskrift for pensjonsforetak § 29. Ved innføring av Aktuarfunksjonen bortfaller godkjenningsordningen og erstattes med en egnethetsvurdering hos pensjonsforetaket. Pensjonsforetak må fortsatt melde bytte av nøkkelpersonell til Finanstilsynet som så kan følge opp disse meldingene. Aktuarforeningen er positiv til endringen, men vil påpeke at aktuarvirksomhet er spesialisert og det kan derfor være vanskelig for pensjonsforetaket å vurdere hvorvidt kandidaten har riktig erfaring og faglig bakgrunn. Aktuarforeningen legger derfor til grunn at Finanstilsynet følger opp kvalifikasjonskravene for å være Aktuarfunksjon ved melding om nytt nøkkelpersonell på en god måte.

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Gunn Albertsen

Leder

Den Norske Aktuarforening (DNA) er en frittstående, uavhengig profesjonsforening som er åpen for alle som har aktuar-utdannelse eller tilsvarende kvalifikasjoner. Foreningens formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser. De aller fleste aktuarer som arbeider med forsikringsfaglige spørsmål, er medlemmer av foreningen.