Høringssvar fra Norske Billedkunstnere

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Deres ref: 19/6342

Oslo, 7. februar 2020

Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning CRM-direktivet (2014/26/EU)

Norske Billedkunstnere (NBK) viser til høringsbrev av 6. desember 2019 med høringsnotat om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU).

Kunstnernettverket har avgitt et eget høringssvar, der spørsmål som er felles for kunstnernes kunstfelt berøres og som det er enighet om blant de representerte kunstnerorganisasjoner.

NBK er en av kunstnerorganisasjonene som inngår i Kunstnernettverket og vi stiller oss i sin helhet bak det inngitte høringssvaret.

Vi finner også grunn til å vise til høringsuttalelsen fra Kopinor, som vi gir vår tilslutning til.

Vi vil trekke frem at Kopinor etter vår mening har et vel begrunnet og godt alternativ til en formålsbestemmelse, dersom det skulle anses som hensiktsmessig å ta inn en formålsbestemmelse i loven. Videre er vi enige med Kopinor i at § 2, første ledd endres i tråd med hva som er tilfellet i den finske loven ved at virkeområdet begrenses til å gjelde for kollektive forvaltningsorganisasjoner.

Til lovutkastets i § 7, 3. ledd som høringsinstansene særskilt oppfordres til å uttale seg om, er vi også fullt ut enige i Kopinors merknader og konklusjonen om at tredje ledd i sin helhet bør strykes, og at det innføres en bestemmelse tilsvarende den danske lovens bestemmelse i § 3 stk 9 i kapittel 2 i loven, for å tydeliggjøre at det er særtrekk ved slik kollektiv forvaltning som det er rom for å videreføre uendret.

Med vennlig hilsen

For Norske Billedkunstnere

Gyrid Garshol

daglig leder