Høringssvar fra Norsk Skuespillerforbund

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

postmottak@kud.dep.no

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Norsk Skuespillerforbund viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 6. desember 2020 vedrørende gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter (Direktivet).

Måten å gjennomføre kollektiv rettighetsforvaltning på tvers av Europa – og på tvers av bransjer – varierer veldig. Derfor er det viktig at en slik felles europeisk direktivtekst gjennomføres på en god, pragmatisk og hensynsfull måte i norsk lovgivning i forhold til den gjeldende norske og nordiske tradisjon for kollektiv klarering av rettigheter – en tradisjon som er unik i et europeisk perspektiv.

Direktivet ble vedtatt i EU 26. februar 2014. Likevel har den igangværende høring blitt gjennomført med en forkortet høringsfrist – og over julehøytiden – hvilket synes uheldig.

På tross av at departementet på en rekke områder har klart å ta høyde for norske forhold, er det dessverre også områder hvor departementet går lengere enn direktivteksten dikterer og/eller våre nordiske naboers gjennomføring av direktivet. Dette synes særlig uheldig, idet konsekvensene av dette fortjener en bedre belysning og grundigere overveielse enn det som her har vært mulig.

Norsk Skuespillerforbund vil på ovenstående bakgrunn begrense vårt høringssvar til å vise til høringsuttalelsene fra Norwaco og Kunstnernettverket, som vi i det hele gir vår tilslutning.

Oslo, 07.02.2020

For Norsk Skuespillerforbund;

Knut Alfsen, Forbundsleder og Anders Bredmose, Generalsekretær