Høringssvar fra Produsentforeningen NORA

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Produsentforeningen NORA støtter i det alt vesentlige departementets forslag i disse to sakene.

Våre nærmere anførsler fremkommer av det vedlagte høringssvaret.

mvh

Sæmund Fiskvik

Vedlegg