Høringssvar fra Norsk Bibliotekforening

Dato: 05.02.2020

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet

Høringssvar fra Norsk Bibliotekforening om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Norsk Bibliotekforening ser positivt på forslaget til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Bibliotekene bygger deler av sin virksomhet på bestemmelsene om avtalelisens der kollektive forvaltningsorganisasjoner representerer rettighetshaverne. Forslagets krav til styring, åpenhet og innsyn i avtaleprosessene og disse organisasjonene ønskes velkommen. Vi merker oss spesielt § 27 og § 29 og knytter kommentarer til dem.

  • § 27: «Lisensvilkårene skal baseres på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Vederlaget for tillatt bruk skal være rimelig. (…) En kollektiv forvaltningsorganisasjon skal informere brukere om kriteriene som er brukt for å fastsette vederlagssatsene.»
  • § 29: «… Brukere skal gi den kollektive forvaltningsorganisasjonen den informasjonen som er nødvendig om bruken for at organisasjonen kan innkreve og fordele vederlag for bruken.»

Bibliotekene har eiere på ulike forvaltningsnivå og formidler også tjenester fra Nasjonalbiblioteket. I lovens kontekst blir de brukerne i forhold til forvaltningsorganisasjonene. Det må legges vekt på at bibliotekene har et samfunnsoppdrag når det gjelder utdanning og læring, forskning og kunnskapsutvikling, medborgerskap og politisk innflytelse, opplevelse og personlig vekst. Som en felles ressurs må bibliotekene som brukere ikke unødig pålegges administrative oppgaver og kostnader som ikke har sin begrunnelse i tjenestenes verdi. Forslaget til krav om kriterier for fastsettelse av vederlag ønskes derfor velkommen.

Rapporteringsplikten i § 29 må ikke bli for omfattende og arbeidskrevende for brukene, noe som også er tydelig presisert i høringsnotatet begrunnet i direktivets fortale punkt 33, vi anser som det foreslås i høringsnotatet at henvisningen til fortalen er tilstrekkelig:

«Når det gjelder omfanget av rapporteringsplikten, er den knyttet til informasjon som er tilgjengelig for brukeren, jf. fortalen punkt 33 og direktivets ordlyd "som dei har". Departementet anser det ikke nødvendig at denne presiseringen fremgår eksplisitt i gjennomføringsbestemmelsen. Av fortalen punkt 33 fremgår det også at opplysningene skal begrenses til det som er rimelig og nødvendig for at organisasjonen skal kunne utføre oppgavene sine. Brukerens plikt til å gi informasjon omfatter følgelig ikke alle slags opplysninger som organisasjonen måtte ønske. Etter departementets syn er det klart at direktivet tar hensyn til at plikten ikke skal bli for tyngende å etterleve i praksis.»

Norsk Bibliotekforening har for øvrig ikke konkrete bemerkninger til formuleringene i lov og forskrifter.

Med vennlig hilsen

Norsk Bibliotekforening