Høringssvar fra Norsk Oversetterforening

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 6. desember 2019 og takker for muligheten for å komme med høringssvar.

Norsk Oversetterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere bifaller at kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter tilgodeses med egen lovgivning. Vi er glade for at departementet legger opp til en gjennomføring som verner om de eksisterende ordningene for kollektiv rettighetsforvaltning.

I likhet med Kopinor og Norwaco observerer vi imidlertid at direktivet bærer preg av å være skrevet for situasjoner/land hvor individuell klarering og individuell fordeling er det dominerende på forvaltningsområdet. Mye av det som foreskrives, er dårlig tilpasset den norske situasjonen. I Norge har vi velfungerende systemer for kollektiv klarering gjennom avtalelisens og kollektiv fordeling til medlemsorganisasjoner som så videreformidler vederlagsmidler i form av stipend tildelt etter kriterier som i noen grad er løsrevet fra den enkeltes individuelle rettigheter.

Som Kopinor og Norwaco viser i sine høringsuttalelser, er det ikke nødvendigvis store endringer som må til for å hjemle de veletablerte og velfungerende ordningene vi allerede har.

Vi slutter oss til høringsuttalelsene fra Kopinor, Kunstnernettverket og Norwaco, men ønsker i tillegg å poengtere og kommentere noen spørsmål som er av særlig betydning for oss.

Bemerkninger til utkast til lov om kollektiv rettighetsforvaltning

Om § 1 – Lovens formål

Vi tilslutter oss Kopinor og Kunstnernettverket i at det ikke er nødvendig å presisere lovens formål, og ville foretrekke at formålsparagrafen ble strøket. Dersom departementet likevel velger å beholde formålsparagrafen, støtter vi Kopinors forslag til omformulering som understreker at et særlig formål er å sikre at opphavere og rettighetshavere kan bestemme over utnyttelsen av rettighetene gjennom å organisere seg og forvalte rettighetene kollektivt.

Om § 7 – Rettighetshavers rett til oppsigelse av forvaltningsavtale

Her synes lovforslaget å miste avtalisensen av syne. Vi støtter Kopinors innspill om at forslaget til § 7 tredje ledd må utgå, da vi vanskelig kan se hvordan bestemmelsen lar seg forene med hvordan norske organisasjoner oppnår representativitet ved inngåelse av avtaler som utløser avtalelisens.

Om § 11 – Generalforsamling

Vi forundres over bruken av begrepene «fradrag» og «fordeling» i lovforslaget, særlig med tanke på hvor stor del av vederlagene som fordeles kollektivt i Norge. Vi mener det burde fremgå tydeligere av lovteksten at begrepet «fordeling» i teksten henviser spesifikt til individuell fordeling, i motsetning til den kollektive fordelingen som på flere områder er den dominerende.

Vi stiller oss derfor helhjertet bak Kopinors kommentarer til § 11, forslag til formuleringsendring og fremfor alt tilføyelsen i § 11 fjerde ledd nr. 4:

4) generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midlene til kollektiv fordeling.

Vi vil også særlig fremheve Kopinors innvendinger mot bruken av «utestående beløp» i § 11 fjerde ledd nr. 1, også i § 16 andre ledd, § 20 første og andre ledd, § 24, § 30 bokstav g og § 31 bokstav a og samtlige steder der ordet er brukt i forslaget til forskrift, og vil sterkt oppfordre om at dette endres til «vederlag» slik Kopinor foreslår.

Om § 19 - Fradrag

Vi mener i likhet med Norwaco at begrepet «nødvendige» i forbindelse med fradrag til administrasjonskostnader i lovteksten bør endres til «begrunnede», da «nødvendige» legger klart strengere begrensninger på organisasjonene enn «begrunnede». Dette finner støtte i at ordet i direktivtekstens engelske versjon er «justified» og i den danske «begrundede», et ord som i direktivets uoffisielle norske oversettelse er blitt til «grunngjevne».

Videre vil vi trekke frem Kopinors innvending mot å betegne kollektiv fordeling i form av stipend o.l. som «tjenester». Vi oppfatter begrepet som misvisende, og vil sterkt oppfordre departementet til å følge Kopinors forslag om å erstatte dette med «ytelser» alle steder der det forekommer, som for eksempel i § 19 tredje og fjerde ledd.

Bemerkninger til utkast til endringer i åndsverkloven

Om åvl. § 63 – Vilkår for bruk av verk ved avtalelisens

Til sist vil vi sterkt oppfordre departementet om å velge alternativ I, der organisasjoner som skal inngå avtaler som utløser avtalelisens, må godkjennes for dette. Vi mener dette er avgjørende for at tilliten til avtalelisensordningen skal opprettholdes, og frykter at en notifiseringsordning vil kunne skape mer usikkerhet og uoversiktlighet.

Norsk Oversetterforening

Ika Kaminka

Foreningsleder

Norske barne- og ungdomsbokforfattere

Taran Bjørnstad

Styreleder