Høringssvar fra Norges museumsforbund

Dato: 06.02.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og åndsverklovens

rekkevidde for nærstående rettigheter - Norges museumsforbund

Norges museumsforbund takker for invitasjonen til å levere høringssvar på forslaget om

gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter. Forslaget omfatter i stor grad tiltak som ikke har høy relevans for museene, men Museumsforbundet vil benytte anledningen til å kommentere noen forhold i forslaget.

Museumsforbundet støtter forslaget til bestemmelser som skal sikre gode styringsformer for norske rettighetsorganisasjoner. Det bakenforliggende ønsket om å sikre bedre styringsformer som også gir åpent innsyn er etter vårt syn prinsipielt riktig. Samtidig vil dette bidra til at ressursene til drift av rettighetsorganisasjonene holdes på et fornuftig nivå til beste for rettighetshaverne. Forslaget understreker at rettighetsorganisasjonene primært er til for å sikre rettighetshavernes interesser, og ikke for organisasjonen i seg selv.

Museumsforbundet vil understreke at vi støtter punktet om at lisensavgiftene skal stå i rimelig forhold til verdien av rettigheten, slik Stortingets Familie- og kulturkomite har understreket i sin merknad ved behandlingen av endringene i åndsverkloven, jr. § 27 i forslaget. I Museumsforbundets tidligere høringsinnspill vedrørende endringer i åndsverkloven har vi understreket at det er behov for å skille mellom kommersiell bruk av åndsverk og bruk i forbindelse med formidling av åndsverk i samlingene i museene, og i utstillinger og ulike formidlingskanaler og databaser. Dette ble også gjentatt i høringen i Stortinget 5. februar 2018.

Vi minner også om at det er behov for å etablere gode og fornuftige avtalelisenser for fotografisk materiale i museenes samlinger. I dag er det mye uklarheter om rettigheter og kostnader knyttet til bruken av denne type materiale, noe som bidrar til en underrepresentasjon av nyere fotografisk materiale i museenes digitale formidling. Museumsforbundet har tidligere pekt på at flere av museene er blitt mer restriktive til å ta imot fotografiske samlinger der man ser at det vil gå svært lang tid før materialet er falt i det fri og kan formidles. Det kan føre til uheldige skjevheter i innsamlingen ved at man prioriterer «enklere» samlinger med mer avklarte rettigheter, fremfor viktige samlinger der museet enten må betale høye vederlag eller vente med å publisere til de er falt i det fri. Dette er uheldig i et bevaringsperspektiv der målet er å sikre kulturarven i bred forstand. I dag er det en skjevfordeling i norske, og utenlandske databaser, også for kunstverk fordi kostnadene er for store og arbeidet med avklaring av rettigheter for krevende.

Vi støtter forslaget om at det er behov for en kontrollinstans, men ønsker ikke å mene noe om at Patentstyret er det riktige valget, eller hvilken modell som er den beste.