Høringssvar fra Dramatikerforbundet

Dato: 07.02.2020

Svartype: Med merknad

Kultur- og likestillingsdepartementet

postmottak@kud.dep.no

Oslo, den 7. februar 2020

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverkslovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev av 6. desember 2019, med høringsfrist 7. februar 2020.

Dramatikerforbundet representerer dramatikere og manusforfattere som skriver manus for kommersielle og ikke-kommersielle teater, film- og TV produsenter.

Dramatikerforbundet støtter departementet i at det er mest hensiktsmessig å innarbeide kravene i direktivet i egen lov, og ikke innarbeide dette i åndsverksloven av 2018.

Vi er en av 19 organisasjoner som er tilsluttet Kunstnernettverket. Det vises til egen høringsuttalelse derfra som Dramatikerforbundet slutter seg til.

Dramatikerforbundet viser videre særlig til høringsuttalelsene fra Kopinor og Norwaco. Vi slutter oss i all hovedsak til uttalelsene fra disse organisasjonene. Det vises til at disse to organisasjonene i lengre tid har forvaltet rettighetshaveres midler på en adekvat måte, og at de er godt kjent med de norske og nordiske fordelingsprinsipper.

I denne forbindelse vises særlig til side 2 i Kopinors høringssvar hvor spørsmål om fortsatt mulighet for kollektiv forvaltning av vederlagsmidler er drøftet. Den nordiske vederlagsmodellen har til en viss grad vært basert på fordeling av midler basert på statistiske undersøkelser. Vi legger til grunn at direktivet ikke er til hinder for at slik fordeling fortsetter også etter en implementering av direktivet. Det vises i den forbindelse til praksis fra både Danmark og Sverige etter innføring av direktivet disse to landenes lovgivning. Etter Dramatikerforbundets mening er det også viktig at rettigheter kan klareres gjennom utbetaling av stipender der det vil være særlig resurskrevende å klarere individuelt.

Departementet ber i høringsbrevet om synspunkter på godkjenningsordning i åndsverksloven § 63, og hvorvidt denne ordningen bør avvikles. Dramatikerforbundet mener at det er viktig at ordningen videreføres. Det vises til at nevnte godkjenningsordning er med på å legitimere avtalelisensordningen. Det vises også til at det fort kan oppstå meget uryddige forhold med flere og små opphaver-organisasjoner som anfører å være representative for ulike interessegrupper. Vi mener gjeldende ordning kan virke konflikthemmende og opprettholder respekten for avtalelisensordningene slik disse har vært gjennomført i Norden. Det vises i den forbindelse til at de nordiske modellene i stor grad videreføres i det nye DSM direktivet som skal implementeres i norsk lov. En opphevelse av godkjenningsordningen kan føre til at flere organisasjoner påberoper seg representativitet på ett og samme rettighetsområde.

Oslo, den 7. februar 2020

Monica Boracco

Forbundsleder