Forsiden

Høring - Håndheving av forbrukerlovgivning

Barne- og likestillingsdepartementet sender herved på alminnelig høring forslag til lov-og forskriftsendringer for å gjennomføre ny forordning nr. 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2018

Vår ref.: 18/2400

Høring om håndheving av forbrukerlovgivning

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til gjennomføringen av forordning nr. 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer for Forbrukertilsynet, Luftfartstilsynet, Statens vegvesen, Statens jernbanetilsyn og Sjøfartsdirektoratet. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Forordningen regulerer samarbeidet mellom håndhevingsorganene i EU/EØS-området ved grenseoverskridende forbrukersaker, og hvilken myndighet håndhevingsorganene skal ha til å undersøke brudd på og håndheve forbrukervernreglene. Den opphever og erstatter gjeldende forordning om forbrukervernsamarbeid (nr. 2006/2004). Den nye forordningen i) omfatter flere områder enn gjeldende forordning, ii) legger opp til et tettere samarbeid mellom håndhevingsorganene, iii) gir kommisjonen en sentral rolle i større grenseoverskridende saker, og iv) gir håndhevingsorganene utvidede undersøkelses- og håndhevingsmyndighet.

Departementet ønsker særskilt innspill på forslagene til håndhevingsorganenes undersøkelses- og håndhevingsmyndighet som er skissert under punkt 7 og 8, særlig punkt 8.7 om myndigheten til å fjerne digitalt innhold og stenge tilgangen til nettsider mv.

Forordningen trer i kraft 17. januar 2020, som også er gjennomføringsfristen i EU. Ikrafttredelse i Norge forutsetter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, noe som etter planen vil skje i løpet av 2018. Dette vil ventelig gi Norge den samme gjennomføringsfristen som i EU.

Forordningen berører også Medietilsynet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, og Lotteritilsynet. Hvilke endringer som er nødvendig for disse organene, vil bli vurdert i egne høringer av de ansvarlige fagdepartementer.

Se vedlagt engelsk og dansk versjon av forordningen, samt den norske uoffisielle oversettelsen. Andre språk er tilgjengelig på EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2394

Fristen for å gi høringsuttalelse er 28. september 2018.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet per e-post til: postmottak@bld.dep.no.   

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Katrín Kvaran (kkv@bld.dep.no) eller Guro Lysdahl (gly@bld.dep.no).

 

Med hilsen

Lars Grøndal (e.f.)

seniorrådgiver

                                                                Katrin Kvaran

                                                                seniorrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Domstolsadministrasjonene

Regjeringsadvokaten

Økokrim

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 

Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bank

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Verdipapirsentralen

 

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Sivilombudsmannen

Forbruker Europa

Innovasjon Norge

 

Abelia

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Aller Media

Altibox

ANFO – Annonsørforeningen

Bane NOR SF

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Broadnet

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Canal Digital

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske Forleggerforening

Direktesalgsforbundet

Domeneshop

Drivkraft Norge

Egmont Serieforlaget AS

Eiendom Norge

EL & IT Forbundet

Elektronikk Industri Foreningen

Elektronisk Forpost Norge

Elklagenemnda

Energi Norge

Europabevegelsen i Norge

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Fiskebåt

Flytoget

Forbrukerkontakt Norge AS

Kystrederiene

Frivillighet Norge

Gard Services AS

Get

Gjeldsoffer-Alliansen

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtforbundet

Huseiernes Landsforbund

Ice net

IKT-Norge

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreativt Forum

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Leketøybransjens Fellesråd

Lyse AS

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Mediebedriftenes Landsforening

Microsoft Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Nei til EU

Nextgentel

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Norges AutomobilForbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Innsamlingsråd

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Miljøvernforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Statsbaner AS (NSB)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norid

Norpost AS

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Industri

Norske Elektroleverandørers landsforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Posten Norge AS

Schibsted ASA

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Teknologirådet

Tele 2

Telenor

Telia Norge AS

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Unio

Viasat

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)