Forsiden

Høringssvar fra Landbruks og matdepartementet

Forslag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 06.08.2015

Svartype: Uten merknad

Svar på høringsbrev - Forslag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Vi viser til brev av 9. juli 2015 med høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til høringen.

Med hilsen

Anna Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Helene Braathen

seniorrådgiver