Høringssvar fra Kirkerådet

Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 30.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Kirkerådets høringssvar

Vedlegg