Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 28.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg