Høringssvar fra Norges Kristne Råd

Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 24.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg