Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høring om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke

Dato: 25.09.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg