Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Høringsuttalelse - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016 27

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016:27

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til høringsnotat av 20.12.2016, sak 13/3769, og vi gir med dette følgende uttalelse.

Ved en lovendring i 2013 ble revisorer som er ansvarlig for revisjon av regnskap for kommune eller fylkeskommune, samt for kommunalt og fylkeskommunalt foretak, rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. NKRF har ingen oversikt over omfanget av rapportering fra kommunerevisorer, men tviler på om omfanget er stort. En årsak til det kan være at denne lovendringa er relativ ny. NKRF vil imidlertid ha fokus på dette framover, og det presiseres at kommunens revisor også har plikt til å innberette mistanke om misligheter til kontrollutvalget[1].

Hvem som er rapporteringspliktige

I høringsuttalelsen til lovendringen i 2013 tok NKRF opp spørsmålet om også revisorer som er ansvarlig for forvaltningsrevisjon bør være rapporteringspliktig. Dette ble ikke tatt til følge da det i Prop. 119 L (2011-2012) ble kommentert at «Departementet kan ikkje sjå at det vil vere aktuelt å rapportere etter kvitvaskingslova ved forvaltningsrevisjon. Departementet legg til grunn at det i det store og heile berre vil vere i samband med revisjon av rekneskapen at ein vil kunne kome over situasjonar der rapportering etter kvitvaskingslova er aktuelt. Departementet vil difor ikkje føreslå at rapporteringsplikta skal omfatte oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor.»

NKRF viser til at det ikke er uvanlig at forvaltningsrevisjon omfatter undersøkelser av vesentlige kontrakter mellom kommunen og private aktører. Etter vår vurdering er det nettopp i slike situasjoner hvor en kan komme over forhold hvor rapportering etter hvitvaskingsloven er aktuelt. NKRF mener rapporteringsplikten for kommunerevisor bør utvides til også å omfatte forvaltningsrevisjon og eventuelt andre undersøkelser/granskninger kommunerevisor gjør i kommunen etter vedtak i kommunestyret eller kontrollutvalget.

Ved revisjon i kommunal sektor må det antas at risikoen for at revisors kunder, dvs. kommuner/fylkeskommuner mv. er involvert i hvitvasking og terrorfinansiering er svært liten. Det kan imidlertid være en reell risiko for at kommunens avtaleparter kan være involvert i slik virksomhet. Slike forhold / slik risiko kunne blitt innrapportert hvis også forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser av kommunal revisor omfattes av rapporteringsplikten.

Kundetiltak

Bestemmelsene om forenklet kundekontroll i gjeldende hvitvaskingslov innebærer i praksis unntak fra kravet til kundekontroll bl.a. dersom kunden er «statlig eller kommunalt forvaltningsorgan». Dette har gitt opphav til visse avgrensningsproblemer, spesielt når en står overfor kommunalt eide selskaper, interkommunale samarbeid mv. Vi støtter utvalgets forslag om at forenklet kundekontroll kan iverksettes basert på en risikovurdering. Vi støtter også at også kommunale selskaper nevnes i opplistingen i forskriftsforslaget § 2 (2) a) nr. 2, som indikasjon på kunder som kan innebære lav risiko.

Forholdet til revisors øvrige rapporteringsplikter

Det følger av lovforslagets § 25 at kunde eller tredjeperson ikke skal gjøres kjent med undersøkelser eller rapportering til Økokrim. Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 skal revisor foreta innberetning til kommunens kontrollutvalg dersom det konstateres misligheter. Videre skal misligheter rapporteres til kontrollutvalget i nummererte brev etter samme forskrifts § 4. Forbudet mot å avsløre undersøkelser og rapportering etter hvitvaskingsloven og rapporteringspliktene etter kommuneloven med forskrift kan synes å komme i konflikt med hverandre.

Finanstilsynet la i rundskriv 8/2009 til grunn at revisor plikter å forholde seg i samsvar med revisorlovens bestemmelser om rapportering mv. også om forhold som er rapporteringspliktige til Økokrim. Vi har lagt til grunn samme forståelse med hensyn til kommunerevisors rapporteringsplikter etter nevnte bestemmelser. NKRF mener denne problemstillingen med fordel kunne vært klargjort i loven.

Tilsvarende har kommunerevisor med hjemmel i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 21, og samarbeidsavtale med skatteetaten, hjemmel til å gi opplysninger om en persons forbindelse med kommunen. Det må antas at forhold som kan være aktuelle å rapportere til skatteetaten etter denne bestemmelsen også kan være rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen /s/                                          Unn Aarvold /s/
styreleder                                                        leder av regnskapskomiteen

[1] Jf  Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv § 3