Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016 27

Dato: 08.03.2017

Svartype: Uten merknad

Forsvarsdepartementet viser til brev fra Finansdepartementet av 20. desember 2016.

 Forsvarsdepartementet har ingen merknader til Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II.

Vedlegg