Høringssvar fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norges høringssvar

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar til Hvitvaskinglovsutvalgets utredning NOU 2016:27
Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med ca. 300 medlemmer som har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet. 

Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Det er derfor viktig at myndighetene gir frivillige organisasjoner større handlingsrom og bedre rammebetingelser.

Mange frivillige organisasjoner har inntekter fra lotterier og innsamlingsaktiviteter. Frivillighet Norges overordnede standpunkt er at det er viktig å ikke pålegge organisasjonene unødig byråkrati, rapportering og kontroll, da dette hever terskelen for å drive frivillig organisasjon.

Egnethetsvurdering for å drive lotteri
I NOU 2015:12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Første delutredning ble det foreslått at det skal innføres et egnethetskrav for tilbydere av spilltjenester. Frivillighet Norge viser til Lotteritilsynets høringsuttalelse til delutredning 1 og stiller oss bak Lotteritilsynets forslag om å unnta basar, møtelotteri og meldingslotteri fra loven ved å endre §4, 2. ledd, bokstav i) til Tilbyder av spilltjeneste med unntak av når denne tilbyr spilltjeneste som omfattes av forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret §§5-1 og 5-2 og ved avholdelse av møtelotteri etter lov om lotterier m.v. (lotterilove) §5, annet ledd pkt. a og forskrift om bingo §14. (Jf. Lotteritilsynes høringsuttalelse).

Bakgrunnen er at de overnevnte formene for lotteri har lav omsetning med tilhørende lav risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Nye byråkratiske krav er ekstra krevende for de små organisasjonene som hverken har en ansatt administrasjon eller avanserte økonomisystemer. Det er derfor viktig å se nye krav i forhold til reell risiko for at frivillige organisasjoner blir misbrukt til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Mindre lotterier bør ikke føre til rapporteringsplikt
I utkastet til hvitvaskingslov foreslås det at en rekke aktører underlegges rapporteringsplikt, herunder ”tilbyder av spilltjenester”. Mange frivillige organisasjoner driver små lotterier og basarer, og forslaget vil innebære merarbeid for disse organisasjonene som igjen vil føre til mindre frivillig aktivitet. Frivillighet Norge ber derfor som over om at basar, møtelotteri og meldingslotteri unntas fra loven. 

Register for rettighetshavere
På side 199 i andre delutredning står det: ”Utvalget foreslår at [...] foreninger som er registrert i offentlig register [...] underlegges krav om innhenting og registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere.” Frivillighet Norge forstår ikke hvordan det å pålegge frivillige organisasjoner registrering i enda et offentlig register i tillegg til Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret skal lede til bedre sikkerhet eller motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi forutsetter at styret utgjør ”reelle rettighetshavere” i frivillige organisasjoner. Dersom myndighetene har behov for å samle informasjon om organisasjonenes styre i et nytt register kan de selv hente ut disse opplysningene fra Enhetsregisteret. Vi vil advare mot å innføre et krav om at de frivillige organisasjonene som allerede er registrert i offentlige registre selv skal registrere ”reelle rettighetshavere” en gang til i et nytt register. Dette vil bety en ekstra byråkratisk belastning på titusenvis av frivillige lag og organisasjoner som vanskelig kan forsvares dersom konsekvensene av tiltaket og risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering sees i sammenheng med hverandre.   

Videre vil vi understreke at det er prinsipielt viktig at man ikke innfører obligatorisk registrering av frivillige organisasjoner og deres styremedlemmer, men at dette knyttes til økonomisk aktivitet. Muligheten til å etablere en organisasjon uten krav om å registrere organisasjonen hos myndighetene er en sikkerhetsventil for samfunnet. Derfor er det viktig at uregistrerte lag og foreninger holdes utenfor, slik det foreslås i NOUen. Til orientering omfatter Frivillighetsregisteret i dag om lag 40 000 organisasjoner. Forskere estimerer at det finnes totalt 100 000 organisasjoner i Norge.[1]

Myk beredskap
Vi har forståelse for at Hvitvaskingslovsutvalgets mandat og påfølgende utkast avgrenses til spørsmål som direkte har med hvitvasking og terrorbekjempelse å gjøre. Vi vil imidlertid påpeke at frivilligheten representerer en form for ’myk beredskap’ i det norske samfunnet. Både i form av å tilby sosiale fellesskap til alle typer mennesker og ved å heve de demokratiske og organisatoriske ferdighetene til store deler av befolkningen. En terror- og hvitvaskingslovgivning som skaper dårligere vilkår for frivilligheten kan paradoksalt nok bidra til det motsatte av det man ønsker å oppnå, gjennom at det blir mer grobunn for ekstremisme og mistillit i samfunnet.

Avslutning
Frivillighet Norge vil understreke at vi støtter regjeringens forenklingsarbeid og stiller gjerne på møte med departementet for å utdype våre innspill.

[1] Kilde: Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet, ISF 2016.