Høringssvar fra Økonomiforbundet

Høring - Hvitvaskingsutvalgets utredning NOU 2016

Dato: 30.03.2017

Svartype: Med merknad

Svar på høringen oversendes herved, ref vedlegg.

          1967 - 2017


Det kongelige finansdepartement
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
postmottak@fin.dep.no

 

Deres ref.: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬  Vår ref.: Hamar, 30.mars 2017
13/3769-71 OAS

 

Høring – Hvitvaskingsutvalgets utredning NOU 2016:27

Vi viser til høringsdokument datert 20.12.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Økonomiforbundet har følgende merknader til forslagene i høringen.

Vedrørende punkt 3.1.8 Bostyrere.
Økonomiforbundet uenig med forslaget om at disse unntas fra rapporteringsplikt, da vi mener at bostyrere er i en særstilling ved at de har objektivt innsyn i regnskapene og derfor kan oppdage forsøk på hvitvasking i konkurssituasjoner. Det kan være en god kontroll der det verken er ekstern regnskapsfører eller revisor.

Vedrørende kapitel 4 Risikobasert tilnærming.
Økonomiforbundet utredningens intensjon om en risikobasert tilnærming framfor regelstyrt, da vi mener det er mer formålstjenlig og vil kunne forenkle regnskapsførers arbeidsomfang for klienter med lav risiko.

Vedrørende punkt 5.2.4.5 Bekreftelse av opplysninger om juridiske Personer.
Økonomiforbundet støtter mindretallsforslag fra utvalgsmedlem Sigurdsen som mener at rapporteringspliktige og kunder skal kunne basere seg på elektronisk
registrerte opplysninger i Foretaksregisteret eller tilsvarende utenlandske registre, da vi mener det må være å betrakte som tilstrekkelig bekreftelse.

 

Med vennlig hilsen
Økonomiforbundet

Ove A. Sagen
Bransjefaglig rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer