Høringssvar fra Norges idrettsforbund

Høring- Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Norges idrettsforbund (NIF) viser til ovennevnte høring. 

NIF støtter de synspunkter som fremkommer i Frivillighet Norges høringsuttalelse i saken og Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsuttalelse til delutredning 1 om at basar, møtelotteri og meldingslotteri må unntas fra loven ved å endre §4, 2. ledd, bokstav i) til Tilbyder av spilltjeneste med unntak av når denne tilbyr spilltjeneste som omfattes av forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret §§5-1 og 5-2 og ved avholdelse av møtelotteri etter lov om lotterier m.v. (lotteriloven) §5, annet ledd pkt. a og forskrift om bingo §14.

Mange idrettslag driver små lotterier og basarer, og et forslag som innebærer at disse skal omfattes av loven, ved blant annet utvidet rapporterings og registreringsplikt, kan få den uheldige konsekvens at det går på bekostning av den tiden som våre frivillige i idrettslag bør benytte på å skape idrettsaktivitet.

For øvrig støtter NIF forslaget til den nye loven og mener det er positivt at tilbydere av spilltjenester som driver kommersielt, forøvrig omfattes av loven.

Med vennlig hilsen

Siri Grønborg Christensen

advokat