Høringssvar fra NHO

Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016 27

Dato: 31.03.2017

Svartype: Med merknad

Oppsummering av våre hovedkommentarer til utredningen

  • Utvalgsflertallets forslag til ansvar for styremedlemmer og daglig leder hos rapporteringspliktige går lenger enn det som er nødvendig etter direktivet. Ansvaret bør ikke strekkes lenger enn det direktivet krever.
  • Forpliktelsene etter begge lovene bør være klarere i de situasjonene det er klart at det ikke finnes noen reell rettighetshaver.
  • Innholdet i den "risikobaserte tilnærmingen" bør utdypes for å ta hensyn til de store forskjellene det er mellom rapporteringspliktige når det gjelder omfanget av hvitvasking og terrorfinansiering de kan bli involvert i.
  • I motsetning til utvalgsflertallet mener vi at direktivet ikke krever at kundetiltak utenfor kundeforhold omfatter "transaksjonens formål og tilsiktede art".
  • Departementet bør revurdere om det er nødvendig at alle juridiske enheter skal være omfattet av loven om register over reelle rettighetshavere.

Se for øvrig vedlagte brev.

Vedlegg