Høringssvar fra Lunner kommune

Dato: 15.11.2019

Høringsuttalelse: Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a.

  • åpning for å registrere geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen.
  • matrikkelklienten
  • innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere

De viktigste endringene i forskriften er nye, utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger.

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og det skal pekes ut landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 35 som vedtatt. Kommunene må ha ansatt landmåler med landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. Kommunene vil i startfasen trenge noe tid for å oppfylle lovens krav.

Departementet foreslår i den forbindelse en overgangsordning for kommunene fram til 1. januar 2023. Overgangsordningen legger samtidig til rette for at eksisterende utøvere skal kunne skaffe seg autorisasjon på en fleksibel måte.

Vurdering:

Autorisasjonskrav, prøve og godkjenning

Lunner kommunene har i overkant av 9000 innbyggere. Det er 1 årsverk på oppmåling i kommunen men stillingen blir også brukt til andre oppgaver. De som jobber i små kommuner har ofte et bredere fagfelt enn de som jobber i større fagmiljø.

For kommuner med en stilling på landmåling kommer autoriseringa i tillegg til matrikkelførerkurset som består av et nettbasert forkurs, tre dager lovkurs, tre dager føringskurs og en nettbasert prøve. Dersom det ikke settes krav til autorisasjon til nye gjennomførte kurs, bør de ikke nevnes. Enten må det stilles krav til kursing og godkjenning av tilsvarende kompetanse innen juss, eiendomsfag og GIS/GIT, ellers må man la være. Slik forslaget fremstår i dag er det ingen krav til kompetanse.

Når kravene til landmåler ikke er definert kan man ikke nekte godkjenning av en søknad om autorisasjon av landmåler.

Krav om landmålerbrev risikerer å gjøre prosessen med å få gjennomført oppmålingsforretninger vanskeligere, og det er de små kommunene som blir mest skadelidende, da det gjerne bare er en som jobber med faget.

Etter vår vurdering gjør en innføring av landmålerbrev det vanskeligere for små kommuner å ansette nye landmåler. Kommuner med en landmåler som ikke jobber bare som landmåler får problemer med modellen for autorisasjon av nye landmålere. Dette gjelder spesielt ved ansettelse av nyutdannet landmåler. Det bør være en autorisasjonsmulighet for mindre kommuner hvor en faginstans/etat kan veilede og inneha autorisasjonsmyndighet. På den måten kan kommuner ansette nye landmålere og sette de i jobb med et veilednings-sikkerhetsnett i faginstansen. Det er fornuftig å stille krav til utdanning og erfaring, men vi mener det bør være flere veier til kompetansekravet.

Uten at forslaget endres vil rekrutteringa øke kostnadene for kommunen da disse enten må få høyere lønn for å få ansatt noen, eller de må sette arbeidet ut til andre. Kommunene må likevel ha matrikkelføringskompetanse og GIS-kompetanse. I verste fall må ansatte sendes på skolebenken, noe som vil medføre færre og/eller dyrere gjennomførte oppmålingssaker. For å evt. få avlagt eksamener i manglende fag/studiepoeng, bør overgangsordningen forlenges slik at man kan kombinere skole og jobb. Regjeringen må også besørge at det blir etterutdanningsmuligheter som er samlings- og nettbaserte slik at det blir enklere å kombinere studier og jobb.

Søkeprosessen angående autorisasjonsprøven bør være digital og hjemmebasert. Autorisasjonsprøven bør være en praktisk gjennomføring av en oppmålingssak, eller man kan levere et utvalg gjennomførte oppmålingsforretninger fra siste året.

Matrikkelklienten

Dersom det blir innført nye endringer via forskrift ønsker vi som brukere at dette også er mulig å føre i matrikkelklienten. Flere av kommunene bruker underleverandører av GIS-systemer som vi er helt avhengig av i vår arbeid som landmålere og matrikkelførere. Når GIS-leverandørene ikke får tilgang til eller på annen måte ikke tid nok til å utvikle nye sakstilfeller går dette ut over de som skal føre de forskjellig tilfellene i matrikkel. I dag sliter vi med at enkelte tilfeller ikke er utviklet fra GIS-leverandøren, men de har likevel fått godkjent matrikkelklienten hos Kartverket.

Registering av rettigheter i fast eiendom

Kommunen ønsker ikke innføring av avgrenset ordring med registrering av rettighet i fasteiendom. Etter den jobben som er gjennomført med retting av matrikkelen i forbindelse med kommune- og regionssammenslåing, er man skeptisk til å ha to parallelle løp hvor registret for geografiske servitutter i matrikkelen ikke blir fullstendig. Det er fortsatt bare grunnboka som har rettslig troverdighet.