Høringssvar fra BKK Produksjon AS

Dato: 21.11.2019

Forslag til endring i matrikkelforskriften. Høringssvar fra BKK Produksjon AS

Vi viser til høringsnotat 1.august 2019 vedrørende endringer i matrikkelforskriften.

BKK Produksjon AS (BKK P) mener det er problematisk at varige fall- og reguleringsrettigheter i vassdrag ikke kan vises i kartdelen av matrikkelen når disse rettighetene har egne bruksnummer, og er positiv til at Departementet nå vil vurdere dette nærmere.

BKK P har tidligere tatt opp problemstillingen. På en teig der BKK P hadde liggende både en dam, et bekkeinntak og en kanal, søkte BKK P om at bruksnummeret opprettet i 1917 som ga rettighetene til å etablere disse anleggene, måtte vises i kartet. Etter kommunens avslag ble saken anket til Fylkesmannen i Hordaland som sitt brev datert 11.12.2018 stadfestet kommunen sitt vedtak. Fylkesmannen pekte likevel på at endringene som nå er på gang i regelverket kan åpne for at varige rettigheter som gjelder deler av en grunneiendom likevel kan bli gjort synlige i matrikkelkartet.

Det er svært uheldig når viktige fall- og reguleringsrettigheter nærmest er usynlige både i kartet og i grunnboka. Vi vil nevne et par eksempler som illustrerer dette nærmere:

En stor del av BKK Ps fallrettigheter for Evanger kraftverk i Teigdalsvassdraget ligger i dag samlet som gnr. 369 bnr. 5. Dette er en sammenføyning av bruksnummer som inneholdt en rekke fallrettigheter utskilt fra flere bruksnummer under gnr. 369 Fadnes, 375 Fasteland, 376 Sevaldstad, 377 Langeland, 379 Brekkhus og 380 Århus i Voss kommune. De opprinnelige fall-bruksnumrene ble slettet etter sammenføyningen med gnr. 369 bnr. 5.

Voss Energi og BKK P har i fellesskap regulert fallet mellom Torfinnsvatnet og Vosso. Fallrettighetene er fradelt 46 ulike bruksnummer tilhørende 20 ulike gardsnummer i Voss kommune. I 1934 ble alle fallrettene som i sin tid ble utskilt som egne bruksnummer sammenføyet med gnr. 2 bnr.5. Dette bruket er i kartet en ubebygget og ikke oppmålt stasjonstomt på 1,5 dekar klemt inne mellom Bergensbanen og Vosso. De opprinnelige fall-bruksnumrene ble slettet etter sammenføyningen med gnr. 2 bnr. 5.

Når kraftverkene med tilhørende vassdragsanlegg og rettigheter er «usynlig» i kartet får eier av rettighetene ikke nabovarsel eller andre varsler som setter rettighetshaver i stand til å ivareta sine rettigheter. Det er flere eksempler på plan-, bygge- og fradelingssaker tett inn på reguleringsanleggene der kraftverkseier ikke har fått nabovarsel og mulighet til å uttale seg.

I høringsnotatet kap.3.9 side 52 heter det at:

Vi foreslår videre å ta inn en presisering om at grense for annen matrikkelenhetstype opprettet før 1980 kan klarlegges og justeres i oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften forslag til §§ 34 og 36. Se matrikkellova § 5 tredje ledd og matrikkelforskriften forslag til § 2 ny bokstav m for den nærmere definisjonen av annen matrikkelenhetstype.

BKK P mener at oppmålingsforretning alene ikke kan møte denne utfordringen, uten at det er bestemt hvordan rettighetene vises i kartet. Vi mener videre at rettighetene må kunne kartfestes ut fra foreliggende tinglyste dokumenter og uten nye oppmålinger i marken. Som det fremgår av eksemplene ovenfor, hvor omfattende rettigheter er sammenføyet til en hovedeiendom, vil oppmålingsforretninger være en svært ressurskrevende prosess for kommunene, grunneierne og kraftprodusentene. Vi ber derfor om at departementet vurderer en alternativ forenklet fremgangsmåte for kartfesting av fall- og reguleringsrettigheter, som allerede er skyldsatt og tinglyst.

BKK P mener at rettighetene bør opprettes som et synlig «rettighetspunkt» i matrikkelkartet på hvert bruksnummer som rettigheten hefter i og som grenser til aktuell elvestrekning eller reguleringsmagasin. Bare på denne måten vil rettighetshaver være sikret synlighet i kartet og muligheten til å ivareta sine rettigheter gjennom f.eks. å motta nabovarsel ved aktuelle søknader enten dette gjelder plan-bygge- eller fradelingssaker. Videre vil de etablerte rettighetene knyttet til kraftproduksjonen være mer synlig for ny eier, når eiendommene rettighetene hefter i skifter eier.

Vennlig hilsen

BKK Produksjon AS

John Håkon Andersen

Divisjonssjef

Per Vidar Halsnes

Vedlegg