Høringssvar fra Dovre kommune

Dato: 16.10.2019

Saksnr: 2019/745 -2

Arkiv: L31

Saksbehandler:

Øystein Svastuen

Dato: 09.10.2019

Saksframlegg

Utv.saksnr

Utvalg

Møtedato

41/19

Formannskapet i Dovre kommune

16.10.2019

Innføring av krav om landmålerbrev mv. - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

1

I

Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rykhus, Sissel

2

S

Innføring av krav om landmålerbrev mv. - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Vedlegg:

1

Høringsbrev KMD

2

Høringsnotat KMD

3

Oppsummering av forslag til endringer

Vedtak til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

www.regjeringen.no/id2663516 Høringssvar avgis elektronisk på denne nettsiden.

Saksutredning:

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a.

innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere, enklere saksbehandling ved

endring av festegrunn og åpning for å registrere geografiske opplysninger om servitutter i

matrikkelen.

De viktigste endringene i forskriften er nye, utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en

autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger.

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med

landmålerbrev for hver oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 35 som vedtatt. Kommunene

må ha ansatt landmåler med landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir

bestyrt av landmåler med landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid

konsulenthjelp. I startfasen vil kommunene trenge noe tid for å oppfylle lovens krav.

Departementet foreslår i den forbindelse en overgangsordning for kommunene fram til 1. januar 2023. Overgangsordningen legger samtidig til rette for at eksisterende utøvere skal

kunne skaffe seg autorisasjon på en fleksibel måte.

Gis-samarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen ved landmålere har i felleskap laget høringssvar til dette forslaget.

Vurdering:

De seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal har i underkant av 19 000 innbyggere. Det er til sammen 4,5 årsverk på oppmåling i disse kommunene, men alle har andre oppgaver i tillegg.

De som jobber i små kommuner har ofte et bredere fagfelt enn de som jobber i større fagmiljø.

Etter vår vurdering gjør en innføring av landmålerbrev det vanskeligere for små kommuner å ansette landmåler. Kommuner med en landmåler må etter vår mening kunne søke dispensasjon fra kravet om både erfaring og utdanning.

Krav om landmålerbrev risikerer å gjøre prosessen med å få gjennomført oppmålingsforretninger vanskeligere, og det er de små kommunene som blir mest skadelidende, da det gjerne bare er en som jobber med faget.

For kommuner med ei stilling på landmåling kommer autoriseringa i tillegg til matrikkelførerkurset som består av et nettbasert forkurs, tre dager lovkurs, tre dager føringskurs og en nettbasert prøve.

Det kan være krevende å rekruttere landmålere, og det er i dag i mange tilfeller eneste utvei å ansette en nyutdanna eller en uten kompetanse for intern opplæring. For kommuner som bare har en stilling på oppmåling, vil det ikke være mulig å ansette noen om en ikke får søkere med erfaring. Dette vil vanskeliggjøre rekrutteringa og øke kostnadene for disse kommunene da disse enten må mye høyere opp i lønn for å få ansatt noen, eller de må sette arbeidet ut til andre. Disse kommunene må likevel ha matrikkelføringskompetanse og GIS-kompetanse.

Det er fornuftig å stille krav til utdanning og erfaring, men vi mener det bør være flere veier til kompetansekravet for små kommuner.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar:

Vurderingen over legges til grunn som Dovre kommune sitt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag om "Innføring av krav om landmålerbrev – Forslag til endringer i matrikkelforskriften".

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019

Formannskapets vedtak:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. (3)