Høringssvar fra Longyearbyen lokalstyre

Dato: 19.11.2019

Longyearbyen lokalstyre viser til høringsnotat «Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften» og har følgende bemerkninger:

Høringen åpner for at hele matrikkelloven innføres på Svalbard. For Longyearbyen planområde og Longyearbyen lokalstyre er dette en ønsket innføring. Det er derimot flere andre offentlige lover som ikke gjelder, slik at den detaljerte gjennomgangen som beskrevet i høringsnotatet må gjennomføres. Longyearbyen lokalstyre ønsker å delta aktivt i denne gjennomgangen.

Det står i høringsnotatet at plan- og bygningsloven gjelder i Longyearbyen planområde, men det er byggeforskrift for Longyearbyen som hjemler deler av plan- og bygningsloven (PBL). Det er derfor ikke gitt at PBL bestemmelser også gjelder for Longyearbyen planområde.

På Svalbard er det Norsk Polarinstitutt som er kartforvalter, for alle kommuner på fastlandet er det Kartverket. Longyearbyen lokalstyre ønsker at Kartverket skal ta et større ansvar på Svalbard, da spesielt i Longyearbyen planområde. Eksempler på lokale utfordringer kan tas i forbindelse med gjennomgang av nytt regelverk.

I forhold til autorisasjonsordning for landmålere - Longyearbyen lokalstyre stiller spørsmål til nødvendigheten av utdanningskravene, da lovverket i stor grad definerer hvordan forretningene skal gjennomføres. I en allerede presset rekrutteringssituasjon vil tilgangen til personell bli svært begrenset, da kunnskapen til de med landmålerutdanning fra en godkjent institusjon i dag oppleves som tilfredsstillende. Det er også viktig å ikke «låse» utdanninger til offentlig eller privat arbeidsliv, noe som det virker forslaget kan gjøre. I Longyearbyen er det behov for å ha stor fagbredde på stillingene, det kan derfor være uhensiktsmessig å begrense tilgangen med dette kravet hvis oppmåler har kompetansen men ikke den formelle utdanningen/ autorisasjonen.

Med vennlig hilsen

Kjersti Olsen Ingerø

teknisk sjef

Vedlegg