Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 13.11.2019

Stavanger kommunes innspill til kommunal- og moderniseringsdepartemenets høringsnotat om:

Innføring av krav om landmålerbrev mv.

Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Kommentarer til høringens pkt. 2.3 – Begrepet landmåler

Ved innføring av en autorisasjonsordning og en gjennomgang av landmålerens oppgaver og ansvar er det etter vår oppfatning naturlig at man ser på begrepet landmåler. Formålet med endringen i forskriften er å innføre formelle krav for den som skal bestyre oppmålingsforretninger. Det kan være fornuftig at også tittelen til dem som utføre disse oppgavene blir mer presis. Det stilles andre kompetansekrav til en eiendomslandmåler enn til f. eks en landmåler som driver med anleggsstikking. Vi mener det kan være hensiktsmessig at forskriften gjenspeiler denne forskjellen.

Kommentarer til høringens pkt. 2.5 - Autorisasjonsmyndighet

Stavanger kommune er enige i Departementet vurdering i at Kartverket er best egnet myndighet til å tildele/trekke tilbake landmålerbrev. Dette har vi også uttrykt i tidligere høring.

Kommentarer til høringens pkt. 2.6 – Utdanning

Stavanger kommune er positive til at det stilles formelle utdanningskrav til eiendomslandmåleren. Dette vil gi økt legitimitet knyttet til tittelen og gjøre det enklere for en arbeidsgiver å vite hvem man ansetter. Kravet om 180 studiepoeng anser vi at vil være tilstrekkelig for å få en bred utdanning innenfor relevante fagfelt. Vi er positive til departementets forslag om 2 studiepoeng i etikk. Vår forhåpning er at dette kan føre til en oppklaring av det litt svevende begrepet «god landmålerskikk»

Det foreslås at det skal stilles krav om minst to års relevant erfaring etter ferdig utdanning før landmålerbrev kan tildeles. I tillegg skal personen ha utført 10 oppmålingsforretninger etter matrikkellova. I større kommuner utfører en eiendomslandmåler i full stilling som regel flere enn 10 oppmålingsforretninger i løpet av et år. Ettersom oppmålingsforretningene skal skje under tilsyn av en person som allerede har landmålerbrev, er vi av den oppfatning at å binde opp to personer i to år er for ressurskrevende. Vi foreslår derfor at det må være mulig å søke om landmålerbrev allerede etter et år.

Stavanger kommune er positive til departementets forslag om at autorisasjonsprøven kan avlegges som en hjemmeeksamen og at resultatet er bestått eller ikke bestått.

Kommentarer til høringens pkt. 2.8 – Gebyr

Stavanger kommune mener at det er fornuftig at det fastsettes i forskrifts form at gebyret for utstedelse av landmålerbrev skal dekkes av arbeidsgiver.

Kommentarer til høringens pkt. 2.11 – Landmålere fra EØS-stater og Sveits.

De som driver med eiendomslandmåling i Norge i dag besitter stor kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre oppmålingsforretninger i henhold til gjeldende lovverk. Dette innebærer god kjennskap til prosessene omkring eiendomsdanning, gjennomføring at oppmålingsforretninger og veiledning av partene. Det er også viktig til å kjenne til de særnorske forholdene som ligger til grunn for eiendomsdanning, rettigheter etc. Vi er usikre på om personer som blir tildelt landmålerbrev etter yrkeskvalifikasjonsloven innehar den nødvendige kompetansen. Formålet med denne forskriftsendringen er å innføre formelle utdannings- og praksiskrav for hele næringen. Vi mener det er viktig at det stilles enhetlige krav til alle som skal praktisere som eiendomslandmålere, og at det derfor bør stilles krav til at borgere fra EØS-Land og Sveits skal avlegge autorisasjonsprøve.

Kommentarer til høringens pkt. 3.2 – Geografiske opplysninger om stedbundne rettigheter

Stavanger kommune vil anbefale departement å avvente innføringen av registrering av stedbundne rettigheter i matrikkelen inntil det er mulighet for å vise disse opplysningene i matrikkelkartet. Vi tror det er fornuftig at de tekniske løsningene i matrikkelen er på plass før man innfører denne ordningen. Vi mener også at dersom stedbundne rettigheter skal registreres i matrikkelen at dette ikke kan være frivillig. Dette vil etter vårt syn kunne føre til ulik praksis i de enkelte kommunene. For å bygge opp under formålet i matrikkellovens §1 om å etablere et ensartet og pålitelig register mener vi det må være obligatorisk å registrere disse opplysningene.

Kommunene bør få anledning til å ta gebyr i saker der det skal registreres stedbundne rettigheter uten at det skal avholdes oppmålingsforretning.

Kommentarer til høringens pkt. 3.3 – Dokumentasjonskrav og landmålers undersøkelsesplikt.

Stavanger kommune mener at høringsforslaget kommer med gode presiseringer med tanke på eiendomslandmålerens undersøkelsesplikt.

I forhold til å rydde opp i grunnboka i forbindelse med fradeling vil vi gjerne presisere at eiendomslandmålerens rolle er å veilede partene, men at det må være partenes ansvar å rydde opp i rettighetsforhold.

Kommentarer til høringens pkt. 3.4 – Føring om opplysninger av grenser mv.

Stavanger kommune er i hovedsak positive til at det innføres en ny forretningstype med dokumentbasert kvalitetsheving for eksisterende grenser. Vi vil presisere at det må gis anledning til å registrere disse grensene med lav nøyaktighet i de tilfellene grunnlagsdokumentene ikke entydig viser plassering av grensene.

Kommentarer til høringens pkt. 3.5 – Retting

Stavanger kommune har ingen kommentarer til departementets forslag

Kommentarer til høringens pkt. 3.6 – Føring av opplysninger om eier av offentlig veigrunn mv.

Skal matrikkelen beholde sin viktige rolle i kommunal saksbehandling og ved utskriving av kommunale gebyr, er det også viktig at kommunene har mulighet til å registrere kontaktpersoner KE, KF, K1-K3 for ulike eiendommer direkte i matrikkelen. Hvis denne muligheten sperres vil dette føre til at slik informasjon blir lagret lokalt i kommunene og matrikkelen som felleskomponent vil svekkes.

Eksempel:

  • Person bosatt i utlandet ønsker at alle nabovarsler, vannmåleravlesninger, kommunale avgifter skal sendes til gitt kontaktperson (KE kontaktperson eier/K1-kommunal kontaktperson)

  • Etterlatt sitter i uskifte og ønsker at regninger og alle brev skal sendes til KE/KF eller K1-kommunal kontaktperson
    Eksempel 3: Firma oppløst i Brønnøysund som eier eiendom som ikke er blitt overskjøtet. Registrering av KE/KF eller K1-kommunal kontaktperson for person/firma

  • Seksjonssameie som ønsker at seksjonert sameie skal ha kontaktledd på nivå gnr/bnr

    (KE- Kontaktperson eier /K1-Kommunal kontaktperson1)

  • Avtale om salg av eiendom og tinglysing av urådighet (Utbyggingsavtale). Registrering av KE/KF eller K1-kommunal kontaktperson for person/firma som har råderett og det er viktig at de får all kommunal informasjon/gebyr osv.

I en kommune vil det være mange ulike systemer som henter ulike grunnlagsdata fra matrikkelen. For at matrikkelen skal beholde sin viktige rolle for ulike fagsystem, er viktig var vi har mulighet til å registrere kontaktperson for eier/fester direkte i matrikkelen.

Kommentarer til høringens pkt. 3.7 – Arkivering av oppmålingsprotokollen

Stavanger kommune har ingen kommentarer til departementets forslag

Kommentarer til høringens pkt. 3.8 – Kartografi

Stavanger kommune er positive til at det skal innføres kartografiske virkemidler som i større grad vil synliggjøre de forskjellige matrikkelenhetstypene. Vi ber om at det vurderes om det er behov for bokstavsymbol i tilknytning til matrikkelnummeret for grunneiendom. Der det er mange mindre eiendommer innenfor et lite område, opplever vi allerede i dag at numrene overlapper hverandre i enkelte målestokker. Dersom de andre matrikkelenhetstypene får en bokstav etter seg vil det ikke forekomme forveksling med grunneiendommer. Alternativt ber vi om at det etableres tegneregler som sikrer lesbarheten i forskjellige målestokker.

Kommentarer til høringens pkt. 3.9 – Andre endringer, spørsmål under arbeid i andre utredninger mv.

Statsforetak som erverver veg- og jernbanegrunn

Ingen merknader

Kartverkets myndighet til å føre opplysninger etter delegert fullmakt

Ingen merknader

Krav til anleggseiendom

Ingen merknader

Sammenslåing og deling av seksjonssameier

Ingen merknader

Endring av registeret sameiefordeling i jordsameie

Stavanger kommune er enige i presiseringene som er foreslått

Svalbard

Stavanger kommune støtter forslaget om at det skal være samme krav til autorisasjon av eiendomslandmålere på Svalbard som på fastlandet.

Offisiell adresse

Her foreslås det en endring i forskriftens §57 til at enheter skal merkes med bruksenhetsnummerne og ikke hele adressen slik som gjeldende lovverk stiller krav om. Stavanger kommune mener at også adressen bør være oppgitt på adressemerket. Vi vil også i denne sammenheng bemerke at Kartverkets beslutning om å legge ned produksjonen av adressemerker er svært uheldig.

Andre forslag

Departementet skriver i høringsutkastet at «kartverket erfarer at det i enkelte tilfeller registreres grenser i form av kurver i strid med gjeldene forskrift som krever at alle knekkpunkter skal merkes»

Dette er uklart for oss. Mener departementet at det ikke er anledning til å registrere en grense i matrikkelen som en kurve? Skal «kurven» bestå av en mengde punkt og rette linjer. Vi etablerer regelmessig eiendomsgrenser som er definert av to punkt og en radius mellom de to punktene. Dette oppfatter vi at er praksis i de fleste andre kommuner også.

Stavanger kommune mener at vurderingen av om et grensepunkt skal merkes eller ei, kan overlates til partene og eiendomslandmålerens frie skjønn. Slik utelatelse av merking behøver ikke medføre at forretningen ikke er fullført da slike grensepunkt i mange tilfeller ikke ønskes merket av partene.

Kommentarer til høringens pkt. 4 – Klage og klageorgan

Stavanger kommune er enige i forslaget om at kartverket er autorisasjonsmyndighet og departementet er klageorgan for Kartverkets vedtak.