Høringssvar fra Lyse Fiber AS

Dato: 15.11.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deres referanse

Deres dato

18/2239

Vår referanse

Vår dato

15.11.2019

Saksbehandler

Direkte telefon

Kenneth Asheim

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 01.08.2019 der i matrikkelforskriften sendes høring.

Vi har ikke merknadene til forslagene til autorisasjonsordningen eller klageregler. Vi har kun merknader til enkelte av de øvrige forslagene til endring av matrikkelforskriften.

Om Lyse Fiber AS

Lyse Fiber AS er en del av Lysekonsernet. Lysekonsernet har virksomhet innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Innen telekommunikasjon er konsernet nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Konsernet har ca 1.080 ansatte, en årlig omsetning på nesten 6.640 MNOK og eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lyse Fiber bygger, drifter og vedlikeholder fibernettet til Lyse i Sør Rogaland.

Hovedinnspill

Ekomaktørene, nettselskapene og kommunene, er de aktørene som har flest rettigheter på annen manns grunn i Norge. Vi leverer samfunnskritisk infrastruktur og våre rettigheter berører en stor andel av landets eiendommer. Er eiendommen tilknyttet nettet, vil det være anlegg på eiendommen som tilhører oss.

Lyse Fiber mener noen av forslagene vil gi merarbeid og økte kostnader for alle ekomaktørene i Norge. En konsekvens av dette kan være at regjeringens mål om bredbåndsdekning blir utfordrende å nå med kommersiell utbygging. Det er derfor viktig at det kan dokumenteres samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til endringer som foreslås. Lyse Fiber kan ikke se at dette er vurdert i høringsnotatet.

Forslag til bestemmelser om registrering av geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen

Vi er skeptiske til forslaget om registering av geografiske opplysninger i Matrikkelen for våre anlegg.

Vi er usikre på hvilken merverdi dette vil gi for oss, samfunnet, grunneiere mv.

Vi legger også til grunn, at bestemmelsene i den kommende Ledningsregistreringsforskriften, vil ivareta mange behovene hos grunneiere og andre, for informasjon knyttet til hvor ledninger befinner seg geografisk.

For luftnett og master så vil våre rettigheter, og den faktiske geografiske plasseringen av disse, være synlig. Det vil ikke være tvil til hva som er den geografiske plasseringen av disse. Vi kan dermed ikke se merverdien for oss, grunneier eller andre, med at geografisk plassering også må registreres i Matrikkelen.

Dersom vi også må innsende opplysninger til Matrikkelen, så vil dette medføre merarbeide og merkostnader. Vi kan måtte:

- Sende avtale både til Kartverket og Matrikkelen.

o Vil gi merarbeide.

o Vil gi merkostnader bla knyttet til tidsbruk og gebyrer.

- Utarbeide egne dokumenter for bruk hos Matrikkelen, dokumenter som det ikke er behov for, eller krav om at skal utarbeides i dag.

o Vil gi merarbeide og merkostnader.

Dersom det i forbindelse med alle oppmålingsforretninger skal skje en avklaring av geografisk plassering av rettigheter, jfr bla høringsnotatet side 31, så vil også ekomaktørene måtte delta under oppmålingsforretninger i mye større grad en man gjør i dag.

Dette vil gi merarbeid, for både oss og matrikkelfører, og økte kostnader for ekomaktørene.

Vi blir i dag ikke innkalt til oppmålingsforretninger for alle eiendommer der vi har anlegg. Vår erfaring er at vi ofte kun kalles inn, der vi har bygg på eiendommen(e) forretningen angår. Slik forslaget er lagt opp, så må vi for fremtiden sannsynligvis varsles om en betydelig andel av de oppmålingsforretninger som skal avholdes. Der vi har anlegg under bakken, vil vi også måtte delta, for å sikre at den geografiske plasseringen ble registrert riktig.

Vi ber derfor om at Departementet vurderer å gjøre helt eller delvis unntak i forskriften for de anlegg som eies av nettselskap.

Forslag til bestemmelser knyttet til avklaring av rettigheter som skal overføres ved fradeling av eiendom.

Vi ser i utgangspunktet positivt på at forslaget legger opp til at det «ryddes» i rettigheter når eiendommer fradeles, jfr høringsnotatet side 31.

Forslaget legger opp til at vi må innkalles til, og sannsynligvis delta på, alle oppmålingsforretninger der vi har tinglyste rettigheter. Dette vil også medføre et merarbeide for oss og matrikkelfører. Et slikt merarbeide vil også gi økte kostnader.

Vi ber derfor om at Departementet også her vurderer å gjøre helt eller delvis unntak i forskriften for de anlegg som eies av ekomaktørene.

Departementets vurdering av hva som er en slik langvarig og eksklusiv at det er å anse som festegrunn

I høringsnotatet legger Departementet til grunn matrikkelloven – og øvrige relevante bestemmelser, innebærer at det å legge ledninger over eller under bakken i utgangspunktet er et festeforhold som reguleres av matrikkeloven.

Dette er vi uenig i.

I henhold til matrikkelloven er det de eksklusive og langvarige bruksrettene til en del av en grunneiendom som tilsvarer feste, som er omfattet av loven, og som det da er matrikuleringsplikt for.

Det er utvilsomt at det er en rekke rettigheter på fast eiendom (servitutter), som ikke innebærer en slik eksklusiv bruksrett, at det er å anse som feste.

Det er helt klart at det å legge ledninger over eller under bakken, ikke gir oss noen eksklusiv rett til bruk av arealet, vi ligger i, som ledningene går over. Grunneieren beholder eiendomsretten til arealet, og kan bruke det til en rekke formål, herunder hage, dyrking, parkeringsplass osv.

Kartverket har også i sitt Rundskriv til Tinglysing punkt 14.4, lagt til grunn at «elektrisitets-, tele-, vann- og avløpsledninger vil som regel ikke avskjære andres bruk av eiendommen», og de vil derfor som regel ikke være matrikuleringspliktige.

Vi anser derfor at unntaket i § 30, 2 ledd a) er unødvendig og misvisende. Dette skaper også, sammen med det som angis i høringsnoatet side 24-25, et inntrykk av at disse rettighetene egentlig er matrikuleringspliktige. Dette anser vi som uheldig. I tillegg er det jo også slik, at dette unntaket kan oppheves, ved senere regelendringer.

Dersom dette hadde vært et festeforhold, så er vi enige med Departementet, at dette må unntas matrikuleringsplikt, slik det er foreslått i § 30.

Vennlig hilsen

Lyse Fiber AS

Tor Morten Osmundsen

Administrerende direktør

Kenneth Asheim

Teknisk direktør