Høringssvar fra Ringerike kommune

Dato: 12.11.2019

Ringerike kommune gir følgende foreløpig høringssvar på endringer i matrikkelforskriften:

  • Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, c… osv.
  • Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag.
  • De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet.
  • En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig.
  • Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres.
  • Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning der.

Dette høringssvaret er vedtatt i Hovedkomiteen for Miljø - og arealforvaltning i kommunen 11.11.2019. Det skal også behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Dato for møtet i kommunestyret er 12. og 13. desember 2019. Ringerike kommune vil ettersende endelig høringssvar etter vedtak i kommunestyret.